През програмния период 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход (ИТП), който цели чрез партньорство между местни власти, административни звена, публични институции, търговски дружества, неправителствени организации, сдружения на собственици и други, да насърчи сътрудничество за изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Отворена е първата покана за набиране на концепции за ИТИ, с краен срок до 17:30 ч. на 27 септември 2023 г., по която могат да се правят предложения за инвестиции в сектори, които са важни за ускоряване на икономическото развитие на местните общности и подобряване качеството на живот на хората.

Във връзка с това Ви предлагаме да попълните анкета, за да получим обратна връзка за нивото ви на информираност и намерения да кандидатствате с концепции за ИТИ в Северен централен регион.

Анкетата може да бъде попълнена тук до 31 август (четвъртък): https://s.surveyplanet.com/w9qxlyoy

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.