На 22.06.2023 г. (четвъртък) от 11:00 ч. Община Разград ще проведе информативна пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на  компостираща инсталация и  инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. На събитието ще бъде представен статуса на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и хода на строителните дейности по изграждане на компостиращата и сепарираща инсталации, обект на финансиране чрез европейската инвестиция.

Място на провеждане:

гр. Разград, пл. Независимост 2, фоайе на Общински културен център

Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“ е на обща стойност 13 563 028,56  лв., от които 7 302 398,36 лв. са европейско финансиране, 1 288 658,52 лв. е националното финансиране, а 4 971 971,68 лв. е финансовият принос от страна на бенефициента и партньорите. Генерална цел на проекта е намаляване на количеството депонирани отпадъци в общините от РСУО Разград, чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци.