УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Информирам Ви, че в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Разград е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Разград за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 29.03.2021 г. до 14.04.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на obshtina@razgrad.bg или в деловодството на общината до 14.04.2021 г., включително.

План за интегрирано развитие на Община Разград за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Разград (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Разград е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Разград е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 14.04.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: obshtina@razgrad.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Разград на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ 37А.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Разград отправя покана за участие в публичното обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

С уважение,

ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ

Кмет на Община Разград