Община Разград организира на 19 март 2019 г. (вторник) от 14:00 часа в Зала № 102, в административната сграда на Община Разград, с  адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А начална пресконференция по проект BG16RFOP001-5.001-0023-C01 „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“.

На пресконференцията ще бъдат официално представени параметрите на проекта – срок за изпълнение, бюджет, основни цели и дейности, целеви групи, очаквани резултати и др.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и цели осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Разград, която да допринесе за подобряване качеството на съществуващите и предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

www.eufunds.bg

“Този документ е създаден в рамките на проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”