Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев откри днес общественото обсъждане за Общия устройствен план на Община Разград и Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Разград, в присъствието на представители на институции, ведомства, граждани и медии. Той обясни, че в изпълнение на изискванията за всички общини трябва да бъдат изработени и одобрени Общи устройствени планове. Кметът припомни, че Общинският съвет в Разград на основание чл.124, ал.1 от ЗУТ е приел Решение № 334 от Протокол №25/29.04.2013 г за изработване на Общ устройствен план на Общината, като е одобрил и заданието.
Община Разград има сключен договор с „Национална агенция за териториално устройство“ ООД гр.София за изработването на проект на Общ устройствен план на Община Разград и изготвяне на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Разград. На 13 май 2016 година е подписано и споразумение с МРРБ за финансово подпомагане изработването на Общ устройствен план на Общината (ОУПО).
През месец юни 2017 г. е проведено подробно обсъждане на проекта на плана между Общината и проектантите, както на него са набелязани точки, по които проектантите са взели отношение.
В Националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г. град Разград е определен като един от средните градове – центрове с регионално значение, за които действията трябва да се насочат към стимулиране на ускореното развитие и които ще изиграят ролята на двигатели на регионалното развитие, ще окажат благотворно влияние на околната изостанала селска територия и по този начин ще компенсират отсъствието на други градове върху територията на общината, допълни още градоначалникът.
Главният архитект на Община Разград Петър Сергев обясни, че на територията на общината с общи устройствени планове е от изключително значение за разкриване на възможности, което ще улесни процеса на инвестиционното планиране. Сергев допълни, че общият устройствен план на Община Разград се разработва в период, съвпадащ с програмния период на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС – 2014-2020 г. В този смисъл стратегическите му цели и приоритети са тясно обвързани с целите и приоритетите на европейската политика за сближаване за следващия програмен период. В него ще намерят място постановките за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на различията между високоразвитите региони и изостаналите периферни райони в ЕС. Един от водещите принципи при разработването на ОУПО е принципът на териториално сближаване и укрепване.
В изпълнение на средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на Община Разград, проектът за ОУПО е насочен, както към преодоляване на вътрешнообщинските различия в областта на социално-икономическото развитие в района, така и на междуобщински различия с останалите общини в областта в контекста на споменатата по-горе общоевропейска политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Интегралният характер на документа се изразява в неговата съподчиненост, както с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г./НСРР/ и Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020г./РПР на СЦР/, така и с взаимната обвързаност между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие на община Разград и целите и приоритетите на секторните стратегии и политики, които спомагат за балансираното развитие на общината. В този смисъл, при разработването на ОУПО са спазени два подхода в низходяща линия – съответствие с НСРР и РПР на СЦР, и във възходяща линия – отчитане на проблемите и потенциала за развитие на населените места, съставляващи Община Разград. Неговите постановки са съобразени със стратегическата рамка на Общинския план за развитие за периода 2014-2020г.и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.
Общият устройствен план на Община Разград осигурява урбанистична основа за постигане на динамична, конкурентноспособна икономика в отговор на Общинския план за развите на Община Разград 2014 – 2020 г. и за следващия планов период, възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси, като защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси. Той осигурява и възможности за по-оперативно действие на общинската администрация при управлението на урбанистичните процеси върху градската и извънградската територии в съответствие с изменящите се нови условия и изискванията, както на местно ниво, така и на регионално и национално ниво.