В ОУ„Христо Ботев”-Кубрат вчера бе втората среща, организирана от Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен за обсъждане на актуални въпроси и проблеми в сферата на образованието в областта.
Участие в дискусията взеха: Атанас Дончев – началник на Регионалното управление на образованието – Разград, Живка Димитрова – началник отдел в РУО, Орхан Мехмед – Заместник-кмет на община Кубрат, директори на училища в общините Кубрат и Завет.
Преди началото на събитието Областният управител разговаря с ученици от ОУ„Христо Ботев”, които организират благотворителен концерт на 9 юни за събиране на средства за закупуване на апаратура за нуждите на детското отделение в МБАЛ Кубрат и направи дарение за добрата кауза.
Г-н Хюсмен заяви, че поводът за организирането на дискусията е тревожната констатация, че за поредна година област Разград се нарежда на едно от последните места по оценки от националното външно оценяване в сравнение с другите области в страната. Той подчерта, че целта му е държавата да влезе в своята роля, да се активизира работата и подобри координацията между всички институции в областта, както и да се търси решение на наболели проблеми, но преди това желае да чуе от работeщите в сферата на образованието тeхните становища по актуалните проблеми.
Като основни причини за ниските резултати от външното оценяване директорите на училища посочиха, че: недостатъчното съдействие от другите институции, вкл. социалните служби, за промяната на средата, в която живеят учениците, недоброто владеене на книжовен български език от децата – билингви, което води до изоставане в усвояването на учебния материал за голяма част от учениците, незаинтресоваността на голяма част от родителите спрямо учебния процес на децата им, честите миграционни процеси, които водят до дълго отпадане от образователната система на ученици или оставянето им без контрол при възрастни роднини.
Директорите изведоха и други проблеми и потребности в сферата на образованието: ежегодното намаляване броя на учениците поради демографската криза и миграцията, породена от липса на работни места, което води до поддържане с допълнително финансиране от Община Кубрат на училища със слети и маломерни паралелки, липса на физкултурни салони, недоброто състояние на външните спортни площадки в училищата, проблеми с отоплителните системи, нуждата от включване на някои училища в проекти за енергийна ефективност.
Като възможни решения на констатираните проблеми бяха посочени: включването на изоставащите ученици в повече занимания по български език, математика и други предмети , в които се включват във външното оценяване в часовете по ЗИП и СИП, нуждата от комплексен подход, насочен не само към ученика, а и към неговите родители и към промяна на средата, в която живее.
В края на срещата Областният управител Гюнай Хюсмен заяви, че e необходимо да се потърсят начини за съвместна работа и по-тясно взаимодействие на учителите и родителите, за да се подобрят резултатите от държавното външно оценяване и област Разград да преодолее незавидните си позиции в класациите в сферата на образованието.
Целта на работните срещи, иницииране от Областния управител Гюнай Хюсмен, е установяване на причините за незавидните резултати на учениците от региона на националното външно оценяване и държавните изпити в последните години и вземане на мерки за преодоляване на негативната тенденция. Третата среща е днес, 7 юни, от 14,00 ч. в ОУ “Никола Икономов“ – Разград, на нея са поканени училищни директори от общините: Разград, Лозница, Самуил и Цар Калоян.