Експертите на РИОСВ-Русе продължават с извънредните проверки по зачестилите сигнали за неприятни миризми в гр. Разград. Сигналите са от средата на месец август, като до настоящия момент са постъпили 30, предимно в малките часове на денонощието.

При извънредния контрол са извършени обходи в отделни райони  на град Разград, промишлените зони  и съседните населени места. От всички промишлени оператори е изискано осигуряване на постоянен достъп, както до обектите, така и до регламентираните в разрешителните им документи точки на  заустване в река Бели Лом.

Осъществен е контрол на  Градска пречиствателна станция (ГПСОВ) на град Разград. Взети са проби отпадъчни води от изхода на станцията, както и от заустването на голям промишлен обект на вход ГПСОВ. Пробите се обработват в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, а резултатите  се очакват в началото на септември.

В ход са и съвместни проверки със служителите на реда, във връзка с указания на Районна прокуратура – Разград на големите промишлени обекти в Разград, участъци от река Бели Лом на територията на града и ГПСОВ.

Мобилната автоматична станция на ИАОС извърши двуседмични измервания на качеството на атмосферния въздух по план,  от 5 до 17 август.

Измервани са нивата на азотни оксиди, серен диоксид въглероден оксид, озон, ФПЧ 10 микрограма и сероводород.

Отклонения са отчетени само по показател сероводород, като в 6 дни са регистрирани превишения на  максималната средночасова норма,  в периода 7-13 август, в малките часове на денонощието, от 1.1 до 5.2 пъти над нормата. 

На 13 август Мобилната станция е отчела само едно превишение на средноденонощната норма от 0.003 милиграма на кубичен метър. Регистрираната стойност е два пъти над нормата.

Като цяло, през последните 3 години намаляват регистрираните превишения по показател сероводород, както на средночасовата, така и на средноденонощната норма и на максимално измерените стойности.

Резултатите ще бъдат предоставени на РЗИ-Разград и общината.