Днес в Областна администрация Разград се проведе работна среща, във връзка с прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

На срещата, председателствана от Областния управител Манол Кившанов, присъстваха представители на ОД “Безопасност на храните” – Разград, Общинска служба по земеделие – Разград, Областен браншови пчеларски съюз „Лудогорска пчела“, Сдружение на зърнопроизводителите от Лудогорието, представители на общинските администрации, пчелари и арендатори.

Изискванията на Наредба № 13/26.08.2016 г. и на заповеди, издадени от директора на БАБХ с разрешения за използване на препарати за растителна защита представи г-жа Румяна Маринова – главен инспектор „Растителна защита” към ОДБХ – Разград. Според Наредбата, продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция се употребяват върху земеделски и горски култури и други площи с наземна техника при спазване на защитни зони и отстояния  не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място и пчелините; не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към населеното място и на вятъра е към населеното място и пчелините;  от съседни култури, определени при разрешаването и посочени в етикета на продуктите за растителна защита. Не се допуска използването на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция с наземна техника при  скорост на вятъра над 5 м/сек.; при температура на въздуха над 25°С, измерена на сянка. Продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция се употребяват върху земеделски и горски култури чрез въздушно пръскане след писмено разрешение съгласно чл. 110 от Закона за защита на растенията, само когато въздушното пръскане e с продукти за растителна защита.

Г-жа Маринова подчерта, че разрешените часове на третиране  с  инсектициди,  препарати  за  дезинфекция  и дезинсекция със наземна техника са от залез слънце до 10,00 ч. на следващия ден, а с авиационна техника от изгрев слънце до 10,00 часа.

Г-жа Анета Нецова – началник на Общинска служба по земеделие, гр. Разград запозна присъстващите с актуални въпроси, относно дейността на Постоянните комисии към общините за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне. Тя подчерта, че за миналата стопанска година, в област Разград, регистрираните като земеделски стопани пчелари са 358, като най- много са в община Разград. Г-жа Нецова съобщи още, че през 2016 г. в ОД „Земеделие“ – Разград няма подадени сигнали и жалби за неправомерно третиране с препарати за растителна защита.

Председателят на Областния браншови пчеларски съюз „Лудогорска пчела“, г-н Славейко Рашев представи изискванията на чл. 33 от Закона за пчеларството за регистриране и настаняване на пчелните семейства. Той призова арендаторите да използват разрешени, щадящи пчелите препарати, особено при пръскане на рапица.

Позицията на арендаторите беше представена от г-н Власов – представител на Сдружение на зърнопроизводителите от Лудогорието. Според него компромиси се правят и от страна на пчеларите и от страна на арендаторите и те трябва да са в добър диалог, да има добра комуникация.

Областният управител предложи Областна дирекция „Земеделие“ – Разград да проведе разяснителна кампания за измененията и допълненията в  Наредбата за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.