Община Разград, в качеството си на бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., проведе пресконференция по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“.
Присъстваха заместник-кметовете Галина Георгиева и Ердинч Хасанов, секретарят на Община Разград Нели Добрева, ръководителят на проекта Недим Тахиров, екипът по проекта, представители на строителните фирми и строителния надзор, директори на детски градини, ясли и училища.
На пресконференцията ръководителят на проекта представи целите и очакваните резултати от реализацията на проекта – осигуряване на по-привлекателна, комфортна, здравословна и достъпна материално-техническа база чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, рехабилитация на дворни пространства и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания в обектите на интервенция по проекта, подобряване качеството на учебно-възпитателния процес посредством инвестиции в оборудването и обзавеждането на училищата, детските градини и ясли. Направи преглед на хода на проектните дейности – какво е извършено до момента, кои обекти са със стартирани строителни дейности – Физкултурен салон към ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Разград; Детска ясла „Звездици“, гр. Разград; Детска градина „Райна Княгиня“, гр. Разград; ОУ „Никола Й. Вапцаров (първи и втори корпус), гр. Разград; ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ (втори корпус), гр. Разград; Детска градина „Славейче“, гр. Разград; Детска ясла „Слънчево детство“, гр. Разград; Детска градина №12 „Зорница“, гр. Разград; Детска градина №5 „Незабравка“, гр. Разград и какво престои да бъде извършено. Срокът за приключване на строителните дейности в обектите на интервенция е 30.11.2019 г. След презентацията присъстващите имаха възможност да зададат уточняващи въпроси по хода на строителствата.