В дирекциите „Социално подпомагане“ в област Разград вече приемат молби-декларации за еднократна целева помощ за първокласници, съобщиха от регионалната социална дирекция. Размерът на помощта е 250 лева.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Необходимо условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията да е по-нисък или равен на 350 лева. Този критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства или в семейство на роднини или близки.

Молбата-декларация за помощта се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на родителя след записване на детето в първи клас. Молбите се приемат до края на септември. Изключение правят случаите, когото поради здравословни причини, установени с медицински протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на учебната година.

Семейства, който са получили еднократна помощ за първокласници, но децата им не посещават училище, ще трябва да възстановят сумите.

През миналата учебна година в област Разград еднократна помощ за първокласници са получили 831 семейства в общ размер на 209 750 лева.