Център за предоставяне на услуги-гр. Разград по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C06 „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата“ стартира прием на документи за Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца, на които им предстои да бъдат първи клас през учебната година 2023/2024 г. Целта на лятната академия „Готови за училище“ е малчуганите да имат равен старт в училище.

По 4 часа дневно те ще получат подготовка от начален учител и медиатор, които ще се занимават с дейности, аналогични на първите стъпки в училище.

Децата ще бъдат на две смени – от 17 до 28 юли и от 31 юли до 11 август в работните дни. Във всяка от смените ще има по две групи от по 15 деца.

Заявления се подават до 13 юли в сградата на ДЯ „Звездици“ на ул. „Цар Симеон“ №8, тел. за връзка –  0885808659 – Искра Иванова.