По време на брифинг в сряда д-р Валентин Василев съобщи, че с писмо от 18.07.2017 година, адресирано до всички кметове на общини в страната, министърът на Регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ни информира, че се преустановява приемът на заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране, съобщиха от общинска администрация.
Кметът уточни, че в писмото на министъра се казва още, че в Постановление 18 на Министерски съвет от 2015 год. за приемане на Националната програма, за реда и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и в условията за продължителност е казано, че „Кандидатстването по Програмата ще се осъществява постоянно в рамките на 2 години: 2015 и 2016 год. Продължителността на Програмата може да бъде удължавана при наличен свободен ресурс“.
В писмото е пояснено, че към настоящия момент (считано 18.07) разчетите показват, че с одобрения финансов ресурс по Програмата ще се финансират допустимите 2022 сгради, които вече имат сключен договор за целево финансиране.
За периода община Разград има 18 регистрирани сдружения на собствениците. Две сгради имат абсолютно всички сключени необходими договора за въвеждане на обектите експлоатация ( кв. „Орел“ бл.12 и ул. „Абритус“ бл.15) . За сградите на ул. „Абритус“ бл. 19; „Бели Лом“ 60; „Бели Лом“ 62 – има сключени договори за проектиране и извършване на СМР и избрани изпълнители за упражняване на строителен надзор, извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на инвеститорски контрол. След изтичане на срока за обжалване ще се сключат договори с избраните изпълнители. За „Св. Климент“ 46 предстои избиране на изпълнител за упражняване на строителен надзор, извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на инвеститорски контрол. За „Орел“ бл. 5 и „Орел“ бл.6 предстои обявяване на поръчка за избор на изпълнител за извършване на проектиране и СМР. За „Орел“ бл. 5 има избран изпълнител за упражняване на строителен надзор, извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на инвеститорски контрол, предстои сключване на договор. За „Орел“ бл.6 предстои избиране на изпълнител за упражняване на строителен надзор, извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на инвеститорски контрол.
Д-р Василев допълни, че в писмото на министъра е описано, че предвид факта, че към настоящия момент допълнителен ресурс не е одобрен, от Министерството считат за необходимо:да бъде преустановен приемът на заявления за интерес и финансова помощ от общинските администрации към „Българска банка за развитие“ АД, както и общинските администрации да прекратят приема на документи от сдруженията на собствениците при настоящите условия по Програмата.