94 са внесените наказателни производства през юли от Окръжната прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район, съобщиха от институцията. Обвинителните актове са 47 срещу 52 обвиняеми лица. Най-много са общоопасните престъпления – 23, следвани от престъпленията против собствеността – 11, документи престъпления – 4, престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации – 3, по 2 са престъпленията против брака и семейството и против реда и общественото спокойствие, по 1 са тези против личността и против стопанството.
През отчетния период броят на внесените предложения за споразумения е 14 срещу 15 лица.

На 33 лица са внесени предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а отНК.
През юли по преценка на прокурорите дела и възложени проверки със значим обществен интерес