По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец септември 2020 г. са 25.0 хиляди. Спрямо края на юни 2020 г. наетите лица намаляват с 0.9%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 5.1%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.09.2020 г. в обществения сектор са 8.5 хиляди, а в частния – 16.5 хиляди. Спрямо края на юни 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.0%, а в частния сектор намаляват с 2.8%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.9%, а в частния сектор намаляват с 9.2%.

            В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец септември 2020 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 26.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.2% и „Образование” – 11.4%.

            През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 9.8% спрямо същия период на 2019 г. и достига 1218 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 8.7%. В обществения сектор получават средно 1175 лв., а в частния – 1240 лв.

            Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Държавно управление“ и „Образование“.

По размер на средната брутна заплата, през третото тримесечие на 2020 г., област Разград е на 6-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
София (столица) – 1855 лв., София – 1297 лв. и Враца – 1262 лв., а най-ниско в Благоевград – 922 лв., Видин – 945 лв. и Силистра – 953 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.