В бистро „Зайо Байо“ се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на Бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2018 година, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Публичното обсъждането бе организирано и открито от председателя на Общински съвет – Разград Надежда Радославова и се проведе в удобен за гражданите час и на място без пропускателен режим.

Изпълнението на бюджета бе представено от кмета на Община Разград д-р Валентин Василев, присъстваха още зам.-кметът Галина Георгиева, секретарят на Общината Нели Добрева, директорът на Дирекция „Финансови дейности и МДТ “ Полина Иванова, главен експерт по бюджет Даниела Николова. Бюджетът на Община Разград за 2018 г. е приет от Общински съвет Разград с Решение № 496 по Протокол № 37/ 01.02.2018 г., като първоначалният му обем е 42 359 х. лв.

В резултат на извършени корекции през годината, актуализираният план към 31.12.2018 г. е в размер на 46 848 х.лв., в т.ч. държавни дейности – 26 812 х.лв. и местни дейности и дофинансиране на държавните дейности – 20 036 х.лв. Увеличението спрямо първоначалния план е с 4 489 х.лв., в т.ч. държавните дейности – 2 254 х.лв. и местните дейности – 2 235 х.лв. Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 45 697 х.лв. при уточнен план 46 848 х.лв. Процентът на изпълнение е 97,5%.

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 41 446 х.лв. при уточнен план 46 848 х.лв. или изпълнението е 88,5% от плана. Разходите за държавни дейности са 25 366 х.лв., за тяхното дофинансиране – 1 061 х.лв. и за общински дейности – 15 019 х.лв. През календарната 2018 г. Община Разград и второстепенните разпоредители с бюджет реализират проекти финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., ОП „Околна среда 2014-2020“, ОП „Добро управление“, ОП за храни и/или материално осигуряване, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. В периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. разходите по проекти са на обща стойност 4 145 х.лв.