Експерти на РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и представители на община Разград извършиха цялостно обследване на река Бели Лом в участъка от входа на град Разград до село Гецово в  края на миналата седмица. В акцията се включи и заместник-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров. Причината за обследването са множеството оплаквания на жителите на Разград и Гецово за неприятни миризми през летните месеци.

Извършен е обход по течението на реката, както и заснемане с дрон, с цел установяване на стари замърсявания и отлагания. Отваряни са и ревизионните шахти на няколко предприятия.

По време на акцията не са установени нерегламентирани зауствания във водното тяло. Служители на Регионална лаборатория (РЛ)– Русе при ИАОС са взели водни проби повърхностни води от шест точки, които ще бъдат изпитвани по физикохимични показатели, тежки метали и органични замърсители. Пробите за органични замърсители ще се изпитват в Централна лаборатория, а останалите в РЛ-Русе.