Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев и заместник-кметовете на Община Разград Милена Орешкова и Добрин Добрев участваха в работна среща за развитието на социалните услуги в Община Разград. В дискусията се включиха ръководители на социални услуги, представители на държавни институции от сектора и неправителствени организации.
Инициативата за събитието бе на заместник-кмета Милена Орешкова, която непосредствено след встъпването си в длъжност посети няколко от 18-те социални услуги, които се предоставят в общината. В част от тях бе установена неефективност на управлението, което доведе до необходимостта да се обсъдят мерки за оптимизиране на услугите.
В конструктивен диалог участниците в дискусията стигнаха до обща позиция да се редуцира възможността за използване на няколко услуги от един ползвател, за да могат повече хора да получат достъп до социалните услуги. Вследствие на посещенията на зам.-кмета Орешкова в социалните услуги бе предприета и друга мярка за подобряване на качеството на услугите – проведени бяха разговори с ръководството на ОП“Столово хранене“ за осигуряване на кетъринг за социалните услуги, в които досега храната за потребителите е подготвена от персонала в центровете.
Обсъдена бе необходимостта от изграждане на Кризисен център за жертви на насилие, както и за възможността за трансформиране на Звено „Майка и бебе“ в такъв център или за обявяване на конкурс за предоставяне на услугата „Майка и бебе“ на външен доставчик, в тази насока бяха представени добри практики на други общини. Необходимостта от Кризисен център за бездомни лица също бе коментирана от участниците в срещата. Стана ясно също, че има услуги, за които капацитетът е недостатъчен и има много чакащи – Домът за стари хора и Домът за възрастни с деменция.
Сред общите проблеми, които поставиха участниците в дискусията, бе липсата на кадри в сферата – социални работници, терапевти, рехабилитатори, както и на възможности за допълнителни обучения на персонала в социалните услуги.
На работната среща бе обсъдена и необходимостта да се възобнови дейността на Комисията за детето към Община Разград, чиято цел е да защитава интересите и потребностите на децата на територията на общината. Предстои и актуализация на състава на Обществения съвет по социално подпомагане.