Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет на развитие на Област Разград, съобщиха от пресцентъра на областна управа. Той приветства участниците в заседанието и им пожела ползотворна работа, след което заместник областният управител Евгени Драганов ръководи работната част на дискусията.

Членовете на комисията – представители на общинските администрации, работодателски и профсъюзни организации, държавни структури – одобриха подбора на комисията, изготвила проект за Регионална програма за заетост на област Разград за 2019 г. Тя предвижда разкриване на 85 работни места в областта в периода 1 юни – 30 ноември, от тях 44 на пълен работен ден и 41 на непълен работен ден. Те са разпределени, както следва:

 • Областна администрация Разград – 6 работни места/пълен работен ден;
 • Община Завет – 11 работни места/непълен работен ден;
 • Община Исперих – 16 работни места/непълен работен ден;
 • Община Кубрат – 8 работни места/пълен работен ден и 4 работни места/непълен работен ден;
 • Община Лозница – 10 работни места/непълен работен ден;
 • Община Разград – 14 работни места/пълен работен ден;
 • Община Самуил – 10 работни места/пълен работен ден;
 • Община Цар Калоян – 6 работни места/пълен работен ден.

До 3 май проектът за Регионална програма трябва да бъде изпратен в МТСП, а след одобрение започва неговата реализация. Исканите за това средства от държавния бюджет са 324 853,00 лв., а общинските администрации трябва да предвидят още 1400,00 лева.

Планираните дейности са: работник поддръжка, работник озеленяване, работник поддръжка на пътища, общ работник, помощник кухня, отговорник спомагателни дейности, портиер, и дейности по:

– хигиенизиране и поддържане на реда в и около обществени и административни сгради и публично посещавани обекти;

– поддържане на паркове, зелени и тревни площи – озеленяване, поливане, косене, кастрене на храсти и др.;

комунално-битово обслужване – текущо почистване и хигиенизиране на сгради, улици, тротоари, площади, събиране на отпадъци;

– строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд, почистване на прилежащите терени;

– извършване на обща работа при изпълнение на ремонтни работи и поддържането на общинските и държавни сгради;

– опазване на сградите и терените държавна и общинска собственост на територията на област Разград;

– поддържане и почистване на канавки, бордюри от затревяване, отпадъци, наноси и др.;

– подпомагане дейността по приготвяне на храна в социалните патронажи към общините;

– подпомагане на различни дейности в процес на работа на администрацията.

На заседанието бе обсъдена и съгласувана обобщена информация за резултатите от първото за 2019 г. анкетно проучване на работодателите от област Разград за потребностите им от работна сила, внесена от работна група, сформирана със Заповед № ОКД-07-001/20.09.2019 г. на Областния управител на област Разград.

За участие в изследването е определена случайна извадка от 45 работодатели за област Разград, от които по-късно 10 са заменени поради обективни причини (закрити предприятия, невъзможност за попълване на анкетата, неактуални данни за контакт) или отказ за попълване на анкетата. На въпрос „Кои от посочените знания и умения считате, че е най-необходимо и важно да притежава персоналът във Вашата фирма/организация?“за 88,3% от работодателите от областта това са “Умения за самоконтрол и дисциплина”, а за 77,5% “ Умения за работа под напрежение”. “Знания и умения за въвеждане на нови технологии и/или оборудване и/или нов продукт и/или нова услуга в компанията/организацията” са най-важни за 54,1% от фирмите, а за 43,7% от тях – “Практически знания и умения за прилагане на нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труда”. Най-малък е делът на работодателите посочили „Знания и умения за работа с клиенти чрез осъществяване на промотиране, продажби, търговски умения за водене на преговори“ – 37,9%. На въпрос  „В следващите 6 месеца ще търсите ли нов персонал?“ над повече от половината анкетирани – 71,1% – отговарят, че няма да наемат нов персонал, а тези, които имат намерение да наемат нов персонал, са 26,5%. Само 2,3% от отговорилите предвиждат да освобождаване на персонал.

На въпрос „Считате ли, че след 3-5 години ще имате потребност от специалисти със средно образование?“ отговорилите предвиждат търсене на общо 4320 специалисти със средно образование, като най-търсени ще са специалистите в следните професионални направления: Растениевъдство и животновъдство – 928, Търговия на едро и дребно и Производствени технологии /текстил, облекло, обувки и кожи/ – с по 515, следвани от Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства – 222, Здравни грижи – 206, Строителство – 178, Секретарски и административни офис дейности и Компютърни науки – с по 162, Маркетинг и реклама, Химични продукти и технологии, Производствени технологии /дървесина, хартия, пластмаси и стъкло/ – с по 103. Сравнително най-ниско търсени ще бъдат специалисти в направления: Електротехника и енергетика, Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, Социална работа и консултиране, Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, Сигурност – с по 59. Търсените от работодателите в дългосрочен план  „Други“ специалисти със средно образование (такива, които не са посочени в анкетния формуляр) са 722.

Членовете на комисията стигнаха до следните изводи въз основа на резултатите от анкетата: Областната икономика е достигнала оптимални нива на заетостта и стремежът на работодателите в бъдеще е да запазят числеността на наетите работници и служители, като очакванията за разкриване на работни места ще бъдат от 26,5% от тях. Икономическите субекти от област Разград ше имат по-големи потребности от специалисти със средно образование, отколкото с висше. Конкретните потребности отговарят на профила на областната икономика. Съществуващите професионални гимназии в региона имат потенциала да обучават кадри с търсените специалности. В същото време трудно ще се постигне адекватно в количествено отношение предлагане на необходимия брой специалисти, поради множество причини, сред които е влошаващата се демографска картина и ниската мотивация на учащите се в прогимназиален етап да продължат образованието си в професионалните гимназии.

Членовете на комисията излязоха и със следните предложения въз основа на резултатите от анкетата:

 • Резултатите от настоящото анкетно проучване могат да се използват от системата на средното и висше образование за планиране на специалности, както и от обучаващите организации за планиране на подходящи форми на обучение.
 • Предвижданията на работодателите за потребностите им от работна сила са добра основа за професионално ориентиране на учащи.
 • За компенсиране на недостига на квалифицирана работна сила на областния пазар на труда се предлага да се отчетат следните потребности от обучения по професии, за които се срещат затруднения в намирането на работна сила и за които упражняването им без квалификация би било невъзможно: строител, механизатор на горска техника, продавач-консултант; работник в стъкларско производство, техник на електронна техника, химик-технолог, електромонтьор, сервитьор-барман.