Близо 110 деца бяха запознати с темите „Влияние на средата“, „Дизайнерски дроги“, „Детето и законът – отговорности и задължения на малолетните и непълнолетните разписани в различни нормативни документи“ и гледаха демонстрация с пушещата кукла Сю.
В процеса на груповата работа децата имаха възможност да споделят и отстоят собственото си мнение, да развият устойчивостта на чуждото влияние, да се замислят за вредата от употребата на психоактивни вещества, както и какво се случва с тях, когато не се спазват закони. Всичко това се случи под формата на ролеви игри, решаване на казуси и беседи с подрастващите. На учениците бе представен и филмът на ОДМВР- Шумен „От първо лице…..“, в който говорят специалисти и лица преминали през зависимостта. Заниманията по темите за зависимостите бяха водени от Станислава Петрова – секретар ОБСНВ и експертите от ПИЦ- Миневер Мехмед, Йорданка Цонева, Димитър Трифонов и Гергана Йорданова, а темите касаещи противоправните деяния на малолетните и непълнолетните- от Диана Господинова – секретар МКБППМН, Диана Георгиева – психолог към МК и Елка Иванова – обществен възпитател.
Кампанията „Еколято 2019” се провежда за двадесет и втора поредна година от Община Разград и Центъра за подкрепа на личностното развитие ‒ Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР – ЦУТНТ).