Мерки за недопускане на заболяването „птичи грип” на територията на Област Разград набеляза Областната епизоотична комисия на своето заседание вчера. Поводът са констатирани огнища на заболяването Инфлуенца (грип) по птиците на територията на областите Добрич и Хасково, заповед на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните и поради опасността заболяването да проникне на територията на област Разград.

Областният управител Гюнай Хюсмен откри заседанието, в което участваха кметът на община Завет, зам.-кметове на общините Исперих, Цар Калоян и Кубрат, представители на общините Разград, Лозница и Самуил, председателят на Български ветеринарен съюз-Разград, както и представители на ОДБХ, ОД на МВР, РЗИ, ПБЗН.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Илиян Драмалиев обясни, че засега в област Разград няма регистрирани случаи на птичи грип. Той представи карта на епизоотичната ситуация в ЕС през същия период на 2016 г., обяви, през тази година превантивните мерки се предприемат по-рано, за да не се допусне разпространение на заболяването на територията на областта.

Доколко е реална опасността от възникване на заболяването на територията на област Разград д-р Драмалиев сподели, че рисковете не бива да се подценяват предвид факта, че област Разград е сред тези със силно развито птицевъдство – в Лудогорието се отглеждат около 2 милиона птици, а и в областта има множество водоеми, в които постоянно пребивават диви прелетни птици. Д-р Драмалиев предложи за обсъждане поредица от спешни мерки, които трябва да се предприемат за усилване на надзора, предотвратяване на случаи на болестта в региона и опазване здравето на животните.

В резултат от проведените обсъждания по дневния ред Областната епизоотична комисия взе решение за свикване и провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии. Решено бе да се предприемат мерки, съгласно които собствениците на животновъдни обекти се задължават да уведомяват незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност. Забранява се и провеждането на пазари и изложби на птици на територията на областта.

Във фермите е необходимо да се спазва условието, че в едно помещение се отглеждат само птици от една технологична група и да не се допуска превишаване на капацитета на птицевъдния обект.
Предвижда се при установяване на смъртност при дивите птици, надвишаваща нормалното, ловно-рибарските дружества да предприемат действия за вземане на проби, за да се установи дали става въпрос за инфлуенца.