След връчването на отличията заседанието на Общинския съвет вчера продължи с делова част, по време на която бяха приети още 9 докладни записки..  С различни мнозинства те бяха одобрени от местните парламентаристи, за обсъждане на комисии и гласуване на следващо заседание остана само внесената по извънреден способ докладна на общинския съветник Пейчо Георгиев за отмяна на решение на Общинския съвет от 5 ноември 1894 г. С него се отменя взето 4 години по-рано решение Стефан Стамболов да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Разград“.

Съветниците одобриха: извършените корекции по бюджета на Община Разград през третото тримесечие на 2020 г.; две разрешения за изготвяне на проект за подробен устройствен план на имоти,  определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г. Утвърден бе и ценоразписът за продажба на дървесина за физически и юридически лица, приет бе списък за предназначението, броя, вида и местоположението на общинските жилища за 2021 г., определен бе и съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Разград. Общинските съветници одобриха и докладната записка, с която се предоставя имот-частна общинска собственост за управление и стопанисване на ОП“Бизнес зона „Перистър“, както и приеха нов Правилник за дейността на общинското предприятие. Предоставеният с това решение имот е бившата Жандармерийска част, общо 143 807 кв.м., приобщаването му към бизнес зоната се налага, тъй като в „Перистър“ вече няма свободни имоти за предоставяне на бизнеса. По този начин бизнес зоната ще стане с площ над 300 дка и ще отговаря на критериите на Закона за индустриалните зони, който предстои да бъде приет от Народното събрание.  Подобни зони ще имат възможност да кандидатстват за еврофинансиране.