По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец септември 2021 г. са 25.9 хиляди. Спрямо края на юни 2021 г. наетите лица намаляват с 1.7%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават с 3.7%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.09.2021 г. в обществения сектор са 8.3 хиляди, а в частния – 17.6 хиляди. Спрямо края на юни 2021 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2%, а в частния сектор намаляват с 3.0%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.3%, а в частния сектор се увеличават с 6.8%.

            В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец септември 2021 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 26.6%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.2% и „Образование” – 11.4%.

            През трето тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 11.1% спрямо същия период на 2020 г. и достига 1353 лв. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 10.5%. В обществения и частния сектор получават средно по 1353 лв.

            Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „ Държавно управление“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа.

По размер на средната брутна заплата, през третото тримесечие на 2021 г., област Разград е на 6-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
София (столица) – 2068 лв., Варна – 1387 лв. и София – 1382 лв., а най-ниско в Благоевград – 999 лв.,  Кюстендил – 1019 лв. и Видин – 1029 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.