НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец септември 2023 г. са 25.1 хиляди. Спрямо края на юни 2023 г. наетите лица намаляват с 2.0%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 2.8%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.09.2023 г. в обществения сектор са 8.4 хиляди, а в частния – 16.6 хиляди. Спрямо края на месец юни 2023 г. наетите лица в обществения сектор почти не се променят, а в частния сектор намаляват с 2.9%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения и частния сектор намаляват съответно с 2.0% и 3.2%.

            В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец септември 2023 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 26.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.8% и „Образование” – 11.0%.

            През третото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 11.0% спрямо същия период на 2022 г. и достига 1629 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 9.6%. В обществения сектор получават средно 1814 лв., а в частния – 1539 лв.

            Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през трето тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Образование“ и „Държавно управление“.

По размер на средната брутна заплата, през третото тримесечие на 2023 г., област Разград е на 9-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
София (столица) – 2722 лв., София – 1864 лв. и Варна – 1861 лв., а най-ниско в Благоевград – 1337 лв.,  Кюстендил – 1368 лв. и Видин – 1369 лв.