По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец септември 2022 г. са 25.8 хиляди. Спрямо края на юни 2022 г. наетите лица намаляват с 2.2%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 0.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.09.2022 г. в обществения сектор са 8.6 хиляди, а в частния – 17.2 хиляди. Спрямо края на месец юни 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2%, в частния сектор намаляват с 3.9%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.3%, а в частния сектор намаляват с 2.3%.

            В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец септември 2022 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 26.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.4% и „Образование” – 11.0%.

            През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 8.4% спрямо същия период на 2021 г. и достига 1467 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 9.5%. В обществения сектор получават средно 1524 лв., а в частния – 1440 лв.

            Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Държавно управление“ и „Образование“.

По размер на средната брутна заплата, през третото тримесечие на 2022 г., област Разград е на 8-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
София (столица) – 2390 лв., София – 1618 лв. и Враца – 1614 лв., а най-ниско в Кюстендил – 1161 лв.,  Благоевград – 1171 лв. и Хасково – 1187 лв.