За десета поредна година, но последна в качеството й на председател, Ванухи Аракелян представи Годишния доклад за дейността на Апелативен съд – Варна. Данните бяха анализирани съвместно с ръководителите на Наказателното и Търговското отделение Янко Янков и Анета Братанова. Гости на отчетното събрание бяха председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, заместниците й – Мими Фурнаджиева и Евгений Стайков; директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева, представители на Апелативната прокуратура, Варненската адвокатска колегия, окръжните съдилища в апелативния район, ръководителите на Районния и административния съд, ректори на университети.

            Запазва се тенденцията за намаляване на броя на постъпилите дела в Апелативния съд. „Това е процес, който е извън активността и мотивацията на който и да е съдия или председател, каза административният ръководител на съда Ванухи Аракелян. През 2023 г. постъпилите дела са 1640 – със 111 по-малко от 2022 г. Обичайно най-много са търговските спорове – 41,3% /677/, следвани от гражданските – 32,5% /533/ и наказателните дела – 26,2% /430/.

            Подобрен е резултатът на Апелативния съд по критерия срочност на правораздавателната дейност. В 3-месечен срок са решени 75% от делата. Близо 93% са постановените съдебни актове в законовите срокове.

            Запазват се отличните резултати от инстанционната проверка – потвърдените и недопуснати до касационно обжалване актове са 80.5%. Тези данни показват професионализма на съдиите и високото качество на постановените от тях актове.

            И трите отделения отчитат увеличаване на проведените съдебни заседания и както и на делата, по които се събират нови доказателства. Между петте апелативни съдилища в страната, Варненският е трети по натовареност.

            Новопостъпилите наказателни дела през миналата година са с 20 повече от предишната. Най-много отново са тези за тежки транспортни произшествия – 18. Производствата за причинена смърт по непредпазливост са 13. Общата стойност на наложените ефективни наказания се равнява на 230 години и 8 месеца. Трима са осъдените на доживотен затвор.

Анализът на данните за срочността показва повишена ефективност в работата на гражданските и търговските съдии. Значителен дял в разгледаните от Гражданското отделение производства – 36 са по законите за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. 22 са за вреди от държавата и общините. Присъдените обезщетения за неимуществени вреди надхвърлят 230 хил. лв.

От търговските дела 80% са свързани със спорове по търговски сделки. 5% са за дружествени спорове.162 дела са с предмет застрахователни искове за обезщетения за неимуществени вреди в резултат на катастрофи. Присъдените по тях суми възлизат на 10,43 млн. лв.

            Изключително активен остава Апелативният съд в социалните си дейности. Съдии участваха като лектори, преподаватели и автори на помагала и наръчници. 

Разширен бе обхватът на училищата, с които институциите от апелативния район работят. За мащабите на разгръщаните дейности говори фактът, че съдиите разговаряха с близо 5 хиляди ученици в рамките на Дните на отворени врати, Образователната програма на ВСС и МОН и други проекти. Закономерно, нарасна одобрението на обществеността към образователната функция на органите на съдебната власт.

Апелативният съд постави успешно начало на новата си амбициозна образователна програма „Децата и наркотиците: истина и легенди“, реализирана съвместно със Сдружение „Отвори очи“. Инициативата предизвика неочаквано силен интерес от училищата.

Продължи и работата в Младежката академия „Космос и право“, осъществявана заедно с Планетариума на Висшето военноморско училище. Срещите през 2023 г. бяха посветени на космическия туризъм.

За 7-ма поредна година талантливите деца от Школа „Дедал“ получиха заслужена институционална подкрепа. Те отново оползотвориха възможността да представят творбите си в арт салона на съда.

Работата на съдилищата в Североизточна България бе активно отразявана в новинарските сайтове и социалните мрежи. Медийните публикации, основани на прессъобщения от съдилищата в апелативния район, надхвърлиха 4 хиляди. Забележително остава присъствието на Апелативния съд във Фейсбук. Продължава лавинообразният интерес на потребителите да бъдат наши „приятели“ – желание за това декларираха близо хиляда души само през последната година, което показва необходимостта на гражданите да получават пряко и непосредствено точна и вярна информация.

Добрата екипна работа на съдебната администрация и през изминалата година спомогна за бързото и качествено обслужване на гражданите, за утвърждаване на авторитета на Апелативен съд – Варна.

Председателят на институцията Ванухи Аракелян сърдечно благодари на всички свои колеги и на партньорите на съда за постигнатите успехи през последните 10 години.

„Постиженията на варненския съдебен район действително са забележителни. Убедителни са изводите за високото качество и ефективността на правораздаването. Няма друг регион в страната, в който на толкова високо ниво да е взаимодействието между държавата, образователните институции и обществото“, коментира председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова. „Работата на Апелативния съд служи за пример на останалите съдилища“, увери председателят на Административен съд – Варна Елена Янакиева.

Директорът на НИП Миглена Тачева изрази признателност към съдиите, участващи в обучителните дейности и в разработването на учебни материали, които са в помощ на цялата съдебна власт. Председателят на Варненската адвокатска колегия Тодор Касабов, зам.-административният ръководител на Апелативната прокуратура Илия Николов и ректорът  на Икономическия университет проф. Евгени Станимиров благодариха за взаимното уважение.

Заедно с букета от колегите си, г-жа Аракелян получи бурните аплодисменти и просълзените признателни усмивки на съдиите и служителите от Апелативен съд – Варна.