През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 9.0% спрямо същия период на 2017 г. и достига 1002 лв, съобщиха от Териториално статистическо бюро „Север“ – отдел „Статистически изследвания“ Разград. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 1.3%. В обществения сектор получават средно 944 лв., а в частния – 1026 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения”, „Операции с недвижими имоти” и „Селско, горско и рибно стопанство“.

По размер на средната заплата, през третото тримесечие на 2018 г., област Разград е на 6-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1504 лв., София – 1109 лв. и Стара Загора – 1096 лв., а най-ниско в Благоевград – 743 лв., Видин – 747 лв. и Силистра – 781 лв.