Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към 30.09.2017 г. са 26 900, съобщават от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Разград”.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на месец септември 2017 г. в обществения сектор са 7.8 хиляди, а в частния – 19.1 хиляди.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 9.9% спрямо същия период на 2016 г. и достига 919 лв. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 9.5%. В обществения сектор получават средно 836 лв., а в частния – 952 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения”, „Операции с недвижими имоти“ и „Професионални дейности и научни изследвания” .

По размер на средната заплата, през третото тримесечие на 2017 г., област Разград е на 7-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1405 лв., Стара Загора – 1011 лв. и Варна – 992 лв., а най-ниско във Видин – 668 лв., Благоевград – 708 лв. и Кюстендил – 722 лв.