Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация от 01 юли до 15 октомври 2021г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

•удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

•копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас и може да бъде подадено по следните начини:

• в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес лично, като към заявлението се прилага лична карта (за справка);

• чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал;

• чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис;

• на електронен адрес: ao@asp.government.bg без електронен подпис, както и на електронните адреси на ДСП в областта: dsp-razgrad@asp.government.bg; dsp-isperih@asp.governmrnt.bg; dsp-kubrat@asp.government.bg; dsp-samuil@asp.government.bg;

Образци на заявления за отпускане на тези помощи могат да бъдат получени на място в Дирекция „Социално подпомагане“, или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti, както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

За миналата учебна година, в област Разград са подадени 558 броя заявления-декларации за еднократна помощ за първокласници, отпуснатите помощи са 531 бр.

Подадените заявления за еднократна помощ за осми клас са 428 бр. , отпуснатите помощи са 412 бр.

Най голям брой отпуснати помощи за първи клас има съответно в  Община Разград 196  помощи, за осми клас – 149 бр. следвани от:

 Община Исперих , където са отпуснати 116 помощи за 1кл., 83 бр. за 8 клас ,

в Община Кубрат са отпуснати са 80 помощи за 1 клас и 64 бр. за 8 клас;

в Община Завет са отпуснати са 42 помощи за 1 клас и 36 бр. за 8 клас;

в Община Лозница са отпуснати 46 помощи за 1 клас и 35 бр. за 8 клас;

в Община Самуил са отпуснати са 31 помощи за 1 клас и 22 бр. за осми клас,

в Община Цар Калоян са отпуснати 20 помощи за 1 клас и 23 бр. за осми клас;

Предвид това, че от тази година не се изисква доходен критерий за отпускане на еднократните помощи за първи и за осми клас очакваме броя на отпуснатите помощи да се увеличи.