Новата структура на Общинска администрация влезе вече в сила, съобщиха от общинския пресцентър. Тя бе утвърдена с Решение №51 от Общински съвет в Разград от 11 февруари, с което на кмета на общината бе възложено да разработи и утвърди, считано от първи март, длъжностно разписание на общинската администрация, в рамките на одобрената от местния парламент обща численост на персонала. Новата структура е в сила от 2 март, тъй като 1 март бе почивен ден.

Съобразно решението на местния парламент Община Разград вече има четирима заместник-кметове – Добрин Добрев, Милена Орешкова, Мирослав Грънчаров и Полина Иванова.

Новият заместник-кмет Полина Иванова е родена на 15 май 1977 г. Завършила е магистърска степен по специалността „Индустриален мениджмънт“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“, а преди това – Техникум по икономика-Разград, специалност „Пазарна икономика“. Работила е четири години като касиер-счетоводител в Технологичен колеж-Разград, 3 години е била главен счетоводител в Общежитие за средношколци-Разград. Общият й трудов стаж в Община Разград досега е 17 години – между 2003 и 2009 г. е главен счетоводител в Отдел „Образование“, от 2009 до 2019 г. – главен счетоводител в Дирекция „Финансови дейности и местни данъци и такси“, от февруари 2019 г. – Директор на дирекция Дирекция „Финансови дейности и местни данъци и такси“. Ресорите й като заместник-кмет са: отдел „Счетоводство“, отдел „Финансова политика и човешки ресурси“, отдел „Местни данъци и такси“.

Според новата структура пряко към кмета са: отдел „Култура, религиозни и младежки дейности“, както и кметовете на кметства, кметските наместници, главния архитект, звено „Вътрешен одит“, експерт „Връзки с обществеността“, експерт  по сигурността на информацията и други дейности по културата.

Заместник-кметът Добрин Добрев е с ресори – отдел „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“, отдел „Стратегическо планиране и проекти“, отдел „Опазване на околната среда“ и отдел „Инвестиционни дейности“, отговаря и за ОП“Паркстрой“ и ОП“Разградлес“.

Дирекция „Устройство на територията, кадастър и контрол на строителството“, отдел „Общинска собственост“, отдел „Икономически дейности“, отдел „Опазване на обществения ред“, ОП“Ремонтстрой“, ОП“Бизнесзона Перистър“, ОП“Общински пазари“, дейности „Зоокът и Приют за бездомни животни и скитащи кучета“ са ресори на заместник-кмета Мирослав Грънчаров.

Ресорите на Милена Орешкова са: отдел „Социални услуги и здравеопазване“, отдел „Образование и спорт“, секретар МКБППМН, ОП“Ученическо столово хранене и почивно дело“, други дейности по образование, здравеопазване и социална политика.

В новата структура на Общинска администрация-Разград има 2 дирекции и 14 отдела. Без промяна съобразно досега действащата структура е дирекция „Устройство на територията, кадастър и контрол на строителството“, неин директор остава Христо Христов. Другата дирекция – „Административно, информационно и техническо обслужване“ – е нова и за ръководния й пост ще бъде обявен конкурс. Същата е ситуацията и с отделите – тези, които не са засегнати от промяната на структурата, остават със същите началници, а за останалите титулярите ще бъдат обявени след провеждане на конкурс.