Кметът на Община Разград, неговите заместници Галина Георгиева и Ердинч Хасанов и председателят на Общински съвет – Разград Надежда Радославова се срещнаха с медии за отчитане на дейността на Общинска администрация за изтеклата 2018 година.

Градоначалникът благодари на представителите на медиите за съвместната работа през  годината, като им пожела за идващата 2019 само хубави новини, които да отразяват безпристрастно. „По-често да се виждаме, по-често да ни питате и ние по-често да ви отговаряме“, каза още д-р Василев. Той допълни, че разчита на медиите в отразяване на истината, тъй като много хора  се влияят силно от социалните мрежи, в които много лесно се разпространяват фалшиви, неверни новини и журналистите трябва да ги неутрализират пишейки само реалните факти.

След представяне на годишния отчет на кмета за работата на общинска администрация през 2018 година, журналистите зададоха въпроси за бъдещето на улица „Странджа“ и предстоящите ремонти на детските градини. От утре вероятно ще започне сключването на договори за ремонта на детските градини, коментира кметът на Разград, тъй като днес изтича последният срок за обжалване на обществената поръчка за изпълнител. За ул. „Странджа“ каза, че прогнозната стойност е непосилна за общинския бюджет, затова ще се търси целево финансиране от централния бюджет. Обществената поръчка обаче е в ход и в началото на 2019 година ще бъде избран изпълнител.

Публикуваме пълния текст на

Годишен отчет на кмета за 2018

 

През 2018 година Общинска администрация, заедно със звената към нея, постигнаха много високи резултати. Повечето от тях за щастие вече са видими, тъй като основната част от дейността на една администрация остава невидима и рядко за хората, за които работим е ясно какъв огромен обем от работа минава през нас.

През тази година съм изключително удовлетворен заради няколко големи постижения – например това, че намерихме решение за проблема със сградата на ППМГ „Акад.Н.Обрешков“, чиито ученици започнаха новата учебна година в новите си класни стаи. По проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ (9 897 137,19 лв.) се даде старт на изпълнението на строителните дейности по изграждане на модерен, двуетажен физкултурен салон с комбинирани игрища за баскетбол и волейбол, бадминтон и футбол на малко поле, който ще обслужва ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“.

Промяната в целия град се вижда, улиците в централната част на града са рехабилитирани, тротоарите, които имаха компрометирани участъци, са с нови плочки, градинките са зацветени, районът около стадион с всички подходи към „Лудогорец Арена“ е осветен, с обновена инфраструктура. Училищата, детските градини, навсякъде вложихме средства и труд, тази година са отпуснати големи суми за асфалтиране на населените места, което отново считам за лична заслуга. Реконструкция на водопроводи в ЖК“Орел“ гр.Разград  започна през м.ноември  2016 година  и приключи м.май 2018 година, тя бе на стойност 2 622 042 лв с ДДС. През 2018 г. стартира физическото изпълнение на дейностите по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“, в рамките на който се реализират благоустройствени дейности на около 2/3 от територията на ж.к. „Орел“.

 

Ето още част от строително-монтажните  дейности през 2018 година

 

Реновирани са над 13400 кв. м. асфалтови настилки на  стойност 239 хил.лева с ДДС. Изградени са алеи в „Нов гробищен парк“ на стойност – 56 хил.лева с ДДС

Извърши се ремонт на улици в селата Дянково, Раковски, Ясеновец, Стражец, Мортагоново, Киченица, Осенец, Дряновец, Липник, Благоево, Радинград, Недоклан, Пороище, Побит камък, Балкански и Просторно – на стойност 138 хил.лева с ДДС

Направена е  рехабилитация    на 1328 м2  тротоари, на обща стойност 79 856.91 лв без ДДС.

Направена е рехабилитация на 2 км от  път от общинската  пътна мрежа –Път -/II-49,Манастирско-Разград/-Островче  – на стойност 256 хил.лв с ДДС.

Изграден е Общински Кастрационен център гр.Разград на стойност -175 хил.лв  с ДДС.

Подменени са улични лампи с ЛЕД осветление  в гр.Разград на стойност 19400 лв. с  ДДС.

Изградено е улично осветление с ЛЕД лампи по улица Северен булевард на  стойност 35 хил. лева  с ДДС.

Други проекти

През м. август 2018 г. стартира изпълнението на два важни социални проекта: проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ на обща стойност 2 421 999,99 лв. и проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ с бюджет 989 999.98 лв., като и двата са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на реализацията на проектните дейности ще бъдат построени 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с общо 48 жилища, снабдени с необходимото обзавеждане и оборудване и с капацитет за настаняване на около 170 лица, чрез които социални жилища ще се осигури подслон и нормални условия за живот на необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем. По проекта за Центъра за работа с деца на улицата ще бъде извършен основен ремонт и ще се реализират енергоефективни мерки в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в ж.к. „Орел“, където на втория етаж от сградата ще се създадат подходящи условия за предоставянето на социалната услуга в общността – Център за работа с деца на улицата с капацитет 15 потребители. Двата проекта се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.(ОПРР) и са с продължителност 30 месеца.

Продължава изпълнението на проекти „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, на стойност 13 534 453 лв., по които ще бъдат изградени инсталация за предварително третиране с капацитет 30 932 т годишно и компостираща инсталация с капацитет 4 168 т годишно; „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“ по ОПРР, по който ще бъдат разкрити две нови услуги – Преходно жилище за младежи от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст; Проект „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от Община Разград“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по който се предоставят интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи.

Община Разград е партньор на Агенцията за социално подпомагане по Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015“ и доставчик на услугата „приемна грижа“. Проект „Приеми ме 2015“ се финансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България. Общият бюджет на проекта е 136,404 милиона лева, той стартира на 1 декември 2015 г., реализацията му ще продължи до 31.12.2020 г. Към настоящия момент в област Разград има 76 утвърдени професионални приемни семейства, като в 63 от тях са настанени 76 деца, от които 7 с увреждания.

Програми и околна среда

 

1.През 2018 г. бе проведена обществена поръчка и сключен двугодишен договор с предмет „Събиране и третиране на битови отпадъци, разполагане и поддържане на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград и населените места на община Разград.“

 

2.Вече е изготвена и работна документация за изграждане на трета клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Разград.

 

  1. Приключиха строителните работи на строеж: „Рекултивация на старо общинско депо за отпадъци“ гр.Разград, подписан е акт обр.16.

 

  1. На територията на три населени места с.Стражец, с. Мортагоново и с. Островче се изпълниха проекти „За чиста околна среда“ финансирани от ПУДООС.

 

  1. Продължиха дейностите свързани с почистване на речните корита и дерета в населените места: гр.Разград, с.Раковски и с.Побит камък.

 

 

  1. Почистени са и отпушени проблемни улични отоци и канали в гр.Разград и с.Стражец.

 

  1. Осигурени са средства за проектиране на Градска ПСОВ Разград. Провежда се процедура по реда на ЗОП за идейно проектиране.

 

  1. Продължават дейностите по сключени договори на Община Разград за:

– изместване и реконструкция на съществуващ бетонов канал преминаващ през имот № 137, с. Недоклан;

– изпълнение на проект за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци;

– изпълнение на проект за проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците- Разград;

– изпълнение на проект за ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр.Разград.

 

 

Информационно обслужване

 

В края на 2017 г. Община Разград внедри нов продукт за управление на документооборота, чрез който се даде възможност администрацията да се присъедини към средата за електронен обмен на документи. Разработен е и портал за електронни административни услуги, на който след регистрация потребителите (физически и юридически лица) ще могат да заявяват и да получават административни услуги.

В съответствие с приетите от Министерския съвет мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител Община Разград се присъедини към средата за междурегистров обмен, чрез която може да се извличат данни и справки от регистри. Това е възможност за реализиране на вътрешни електронни административни услуги и предпоставка за постигане на една от основните цели на електронното управление – комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса.

По проект на Института по публична администрация (ИПА), Община Разград въведе обща рамка за оценка (CAF). Самооценката, беше извършена в периода декември 2017 г.  – февруари 2018 г. Мерките и планът за подобрение бяха обсъдени през м. февруари 2018 г. Ръководството на Община Разград осигури ресурси и съдейства за прилагане на инструмента за организационно съвършенство обща рамка за оценка CAF 2013 в Община Разград.

 

 

Изпълнение на годишния план и събираемостта на местните данъци и такси

(към  10.12.2018 г.)

 

Създадената организация по принудително изпълнение вече дава своите положителни резултати, като и в бъдеще ще продължим с изготвянето на актове за установяване на задължения, като напомняме, че местните данъци са публични вземания и са дължими в определените срокове, а при забавяне се дължат със съответната наказателна лихва.

Общо при план по бюджета за 2018 г. от местни данъци и такси 8 567 хил. лв., към дата 10.12.2018 г. са инкасирани  8 334 хил. лв. /в т.ч. 275 хил.лв. лихви/, което прави 97 % от годишния план. При план за данъчни приходи 4 617 хил.лв. са събрани 4 307 хил. лв., или 94 %.;

При годишен план за Такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2018 г. 3 890 хил. лв. са събрани 3 693 хил. лв.- 95 %.

Към 10.12.2018 г. са заведени общо 201 бр. изпълнителни дела при Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/  с обща сума на иска 201 хил. лв., а към Националната агенция за приходите /НАП/ са предадени 336 бр. преписки за принудително изпълнение с обща стойност на задълженията 166 хил.лв.

За периода в резултат на принудителното изпълнение от ЧСИ са постъпили за погасяване на задълженията на длъжници средства в размер на 175 хил. лв., а от НАП са постъпили 40 хил. лв.

За периода за физически лица са издадени общо 610 бр. актове за установяване на задължения /АУЗ/ с обща стойност на задълженията –138 хил. лв., а за юридическите лица са издадени 464 бр. АУЗ с обща стойност 275 хил. лв.

 

Социални дейности

 

 

През месец юни 2018 година на Европейска конференция по социална икономика като ефективен модел за социално включване, социално предприемачество, социални услуги и заетост, бе присъдена голямата награда на Община Разград за цялостен принос в социалното развитие на социалните услуги на територията на България.

През изминалата 2018 година на територията на община Разград, със Заповед № РД 01-2131/30.10.2018 г. на Изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане е открито Звено „Майка и бебе“ гр. Разград с капацитет 6 места, което предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.

 

 

ОП „Бизнес зона „Перистър“

 

През отчетния период е отдадена под наем площ от 7 000 кв.м., представляваща  96% от общия сграден фонд на предприятието. Работещите във фирмите наематели наброяват почти 600 служители към м.декември 2018 г.

Преобладава търсенето на наемни площи до 300 кв.м., които се използват от фирми, развиващи дейност в сферата на услугите. Значителен е броят на микро и малките предприятия – около 65%, развиващи дейност на територията на Бизнес зона „Перистър“. Фирмите развиващи складова/търговска дейност и услуги върху целевата територия са около 66%, а тези с производствена около 10%. Около 65% от фирмите развиващи дейност на територията на бизнес зоната са ползватели/наематели по сключени договори с Община Разград, а 35% са инвеститорите, изградили собствени търговски/складови или производствени бази.

През отчетния период са сключени 5 бр. договори за учредяване право на строеж на инвеститори за изграждане на складови, търговски или производствени обекти на територията на Бизнес зона „Перистър“. Общата разгърната застроена площ на учредените вещни права е над 3500 кв.м., а заявените инвестиции са за над 5 млн. лв. и разкриване на не по-малко от 90 работни места.

През 2018 г. се изграждат 5 обекта на инвеститори, които следва да бъдат въведени в експлоатация през 2019 г.

През м.декември са подадени 5 заявления от инвеститори и на тяхна база са стартирани 5 тръжни процедури за учредяване право на строеж, които следва да приключат през 2019 г.

Приходите от разпоредителни сделки с имоти частна общинска собственост са преизпълнени на 106% за отчетния период.

За периода 2010-2018 г. е учредено право на строеж на общо 18 инвеститора за изграждане на складови, търговски или производствени обекти. Общ обем на заявените инвестиции 14 млн.лв. и разкрити повече от 370 работни места.

Сключен е договор с Изпълнител след проведена обществена поръчка за изграждане на ново складово хале с площ 398 кв.м. на територията на бизнес зоната, с което да се разшири сградният фонд частна общинска собственост и се гарантира устойчивост на приходите от имоти частна общинска собственост.

 

Стопанисването на общинските горски територии-ОП“Разградлес“ гр.Разград

 

            През 2018 г. изпълнените заявки от населените места в Община Разград са в размер на 22 169 пространствени кубически метра и 150,50 плътни кубически метра от дървесен вид цер и габър и 3553 пространствени кубически метра от дървесен вид акация. Към 30.11.2018 г. за промишлени цели е реализирана дървесина в размер на 12 102 плътни кубически метра. Изпълнен бе и ежегодният социален ангажимент към населението на общината, като след Решение на Общински съвет Разград, са осигурени 1239 пространствени кубически метра дърва за огрев на училища, детски градини, социални домове, ветерани от войните, духовни храмове, кметства и други.

Общият размер на приходите за 2018 година, реализирани от продажба на дървесина, добита от общински горски територии, глоби и такси от недървесни горски продукти към 30.11.2018 г.  е в размер на 2 636304,06 лв.

Тази година похвала получихме от гости на града от други държави, които по време на Панаира на киселото мляко пребиваваха тук, те казаха, че по-зелен и чист град не са виждали. Градът е зелен и с цветя през топлите сезони, тази година служители на ОП „Паркстрой“ залесиха с храсти и дървета – по бул. „Бели Лом“ са засадени 65 бр. дръвчета и зацветяване и затревяване на градски градинки в Разград близо 2500 кв.м.

ОП „Общински пазари“

 

ОП „Общински пазари – Разград“ гр. Разград е създадено на 01.03.2018г. с Решение № 475 от Протокол №35 от проведено заседание на 21.12.2017г. на Общински съвет Разград. Предмет на дейността на новосъздаденото общинско предприятие е: управление и поддържане на общинските пазари и други обекти общинска собственост, разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги.

Към 30.11.2018г ОП „Общински пазари – Разград“ реализира приход от наем имущество в размер на 89 363лв и приход от наем земя в размер на 68 500лв.

Реализираният приход от услуги е в размер на 95 000лв за периода от 15.05.2018г до 30.11.2018г

Приходът внесен в Община Разград  към 30.11.2018г е в размер на 133 700лв., като по план-сметка за бюджет 2018г е в размер на 118 000лв. или с 15 700лв повече към края на м.ноември 2018г.

Подновено бе изцяло видеонаблюдението на Централния общински пазар като за целта бе закупен  16 канален дивиар и 11 бр. видеокамери, предстои през следващата календарна година да бъдат закупени и монтирани още 5 бр. видеокамери. Капиталовата инвестиция бе направена с цел предотвратяване на кражби и спокойната работа на търговците на пазара.

Подновено бе изцяло и осветлението на алеите за плодове и зеленчуци. Малка капиталова инвестиция, но с цел удобство на търговците и уважение към техния труд.

Проведени бяха 10 бр. публични търгове за отдаване под наем на земя и имущество – частна общинска собственост.

 

Културни събития 2018

 

Тази година Община Разград може да се похвали с едно прекрасно издание, което представя Разград – новият албум на Община Разград „Докоснете миналото-изживейте настоящето“ – изготвен по проект „Българското председателство на Съвета на ЕС, годината на културното наследство и приносът на Разград  за европейското многообразие“.

Създадохме традиция в рамките на Панаира на киселото мляко да се провежда научен форум.

Обновеният формат на Капанския събор в м. Пчелина представи богата, атрактивна програма на голям брой участници и посрещна на своята сцена музикантите от емблематичния  оркестър „Канарите“.

Второто издание на уникалния  за страната Национален фестивал на танцовия театър, който създадохме през 2017, се отличи с участието на театрално – танцови групи с различен характер и разнообразна програма. Млади артисти от Разград, София, Пловдив, Благоевград, Шумен, Русе, Бургас демонстрираха високо ниво на танци, куклен театър, клоунада, пантомима, боди-арт, театър на сенките. Повече млади хора бяха мотивирани да се занимават с танцов театър чрез съпътстващата Работилница „Основни техники в пантомимата“. За първи път в Разград беше представен пърформанс „Улични статуи“. През 2019 година фестивалът ще има и международно участие.

Двама разградски автори бяха удостоени с награди в 10-то издание на Националния конкурс „Поетични хоризонти на българката“, посветен на приноса на първата българска поетеса Станка Николица Спасо Еленина в културния живот и културно-историческото наследство на Разградския край и България.

В конкурса Годишни награди в туризма 2018 Община Разград участва с номинации в две категории: Туристически обект – с късноантичен град Абритус и Туристическо събитие – с Панаира на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти.

Община Разград спечели награда в Годишната класация на читателите на списание „Офлайн“ в категория „Туризъм“.

 

Дейности в отдел „Образование“

 

През учебната 2018/2019 г. на територията на община Разград функционират 21 училища, от които 16 са общински. В училищата учебната година са започнали 6 028 ученици от I до XII клас в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, от които 4 516 са ученици в общински училища.

На всички училища на територията на община Разград, с проявено разбиране и подкрепа от страна на общинското ръководство, са осигурени условия за едносменен режим на обучение, което е в съответствие с изискванията на § 4 от Наредба № 10 на МОН за организацията на дейностите в училищното образование. Изключение прави само ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград, за която има изготвен план за преминаване на обучение на една смяна до началото на 2019 – 2020 учебна година.

През учебната 2018/2019 г. на територията на община Разград функционират 20 детски градини, които са на целодневно обучение, като 10 от тях са в гр. Разград и десет са в селата на общината. В началото на учебната година в детските градини са обхванати общо 1616 деца в 70 целодневни групи и в 2 училища – 19 деца в две подготвителни полудневни групи, като децата в задължителна предучилищна възраст са 783.

През 2018 г. ремонтни дейности са извършени в 13 общински детски градини на обща стойност 17 373 лева.

За осигуряването на равен достъп до качествено образование за всички деца в задължителна предучилищна и училищна възраст през 2018 година в община Разград  се осигурява безплатен транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище по смисъла на чл. 283, ал. 2 от ЗПУО.

Превенция на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст се осъществява чрез участие на 8 екипа за обхват, формирани на територията на община Разград. От м. август 2017г. до м. ХІІ 2018г. са обходили  1854 деца и ученици, в периода  X – XI 2018 г. са обходени адресите на 280 деца и ученици, за които е установен образователният им статус и със съвместните усилия на училища и институции част от тях са върнати в системата на образованието.

Община Разград стимулира ранното откриване на талантливите деца и ученици, в областта на художественото творчество, науката, спорта. Осъществява специална закрила чрез Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби. Наградата за талантливи и даровити деца е добра традиция, с увеличаващ се брой на отличените всяка година. През 2015 г. е предоставен еднократен финансов стимул на 33 деца, през  2016 година на 51 деца, през 2017 година – 56 деца, а през 2018 г. те са вече 79.

 

„Здравеопазване“

 

В бюджета на Община Разград за 2018 г. за отпускане на помощи за лечение по Решение на Общински съвет Разград са предвидени 50 000,00 лева/петдесет хиляди лева/, в това число са средства за еднократна помощ за лечение  и  за  финансово подпомагане на двойки, семейства и лица  с репродуктивни проблеми. През настоящата 2018 г. година заявления за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми са подали 17 /седемнадесет/ двойки, като 12/дванадесет/ от тях получиха финансиране на обща стойност 27 030,07 лева.

 

Спорт

Няколко изключителни спортни успехи имаха разградски спортисти, които Общинска администрация удостои тази година с финансов стимул. Това е отделно признание извън класацията за спортната десетка, която отличава най-добрите всяка година. Тази година с допълнителен финансов стимул подкрепихме състезателя от СКЛА „Лудогорец – Разград“ 13-годишният Лъчезар Вълчев, с треньор Красен Цонев, който донесе златни медали през тази година, два от тях в Европейските детски игри в град Бърно, Чехия,

Подкрепихме и петима състезатели от Разград от СКК „Спринт“, колоездачите участваха в Балканско първенство по колоездене и Държавен личен отборен шампионат: Мирослав Минчев – златен медал при мъжете в дисциплината 1000 м, сребърен медал при мъжете в дисциплината 200 м спринт и сребърен медал при мъжете в отборния спринт; Николай Станчев – бронзов медал при мъжете в дисциплина 200 м спринт и сребърен медал при мъжете в отборния спринт; Февзи Аларън – сребърен медал при юношите в индивидуалния спринт; Теодор Спасов, Сейхан Ниязи и Февзи Аларън – златни медали при юноши старша възраст в отборния спринт в Държавния личен и отборен шампионат на писта.

Тази година удостоиха с най-високата титла в шахматния спорт – гросмайстор Ивайло Енчев, с треньор мс Росен Русев. Ивайло Енчев е на 29 години и е сред най-младите гросмайстори в България. Той също получи финансова подкрепа от Община Разград.