В общините Разград и Самуил започнаха проектните дейности по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съобщиха от ОИЦ- Разград. Двата проекта надграждат създадените също по проекти интегрирани услуги за ранно детско развитие, осъществени със заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008-2015 г.

Новите проекти са безвъзмездно финансирани от оперативната програма и предвиждат предоставяне на комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Услугите са с голям мобилен компонент, предоставят се в дома или в друга естествена за детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите.

Целевите групи са деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Проектните дейности включват:
• Формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата;

• Подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация;

• Предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждането им;

• Подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище;

• Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата. Превенция на детската заболеваемост, смъртност, неполагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст;

• Увеличаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпване в първи клас.

За предоставяне на услугите ще бъде подбран персонал, включващ специалисти от различни сфери – медицински специалисти, социални работници, психолози, терапевти, педагози и медиатори. Те ще работят в интердисциплинарни екипи и ще координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на децата и семействата от целевите групи.

Проектът на община Разград е на стойност 588 567 лева, а продължителността му е 27 месеца – до 1 октомври 2018 г. В целевите групи са включени 1220 деца, 720 семейства и 100 родители. За изпълнение на дейностите ще бъдат назначени 27 специалисти.

Бюджетът на проекта в община Самуил е 280 762 лева, а дейностите ще се изпълняват в продължение на 26 месеца – до 1 септември 2018 г. Услугите ще обхванат 305 деца, 150 семейства и 70 родители. Екипът за предоставяне на услугите ще се състои от 21 специалисти.