Контролна пломба на канализационно отклонение от колектор на „АДМ – Разград“ ЕАД е поставена вчера при извънредна проверка в Разград. Мярката е превантивна и е във връзка с предотвратяване замърсяването на река Бели Лом от потенциално нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води от предприятието във водоприемника.

Отклонението е на територията на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) – Разград и е част от канализационен колектор, довеждащ производствените отпадъчни води на „АДМ – Разград“ ЕАД в станцията за пречистването им. То има функцията на отток, с мониран спирателен кран и служи за отклоняване на отпадъчните води към водоприемника при аварийни ситуации.

На дружеството „АДМ – Разград“ ЕАД са дадени предписания да не се допуска нарушаване целостта на пломбата без уведомяване и съгласие на инспекцията, както и да се осигури техническа възможност за пломбиране на друго свързано съоръжение.

В деня на проверката са взети и контролни проби от „Биовет“ АД-клон Разград, заустващо ОВ в река Бели Лом. Към момента дружеството има наложена текуща месечна санкция в размер на 7 796 лв. Резултатите ще стана ясни до седмица, като в зависимост от тях ще бъде коригиран размерът на санкцията.