Пет проекта на Община Разград са одобрени за саниране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. Проектите са на стойност 4 441 056,39 лв.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщават, че по процедурата са получени общо 3068 проектни предложения от 152 общини на обща стойност 3 972 426 084,04 лв., която надхвърля близо 4 пъти разполагаемия бюджет. Одобрени за финансиране са 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини.

Одобрените проекти в община Разград са: ул. „Хайдут Сидер“№1, вх. А и вх. Б – 1 357 552,15 лв.; жк „Орел“ бл. 23 вх. Е и вх. Ж – 1 345 502,67 лв.; ул. „Г.С.Раковски“№36 – 863 431,02 лв.; ул. „Любен Каравелов“№5 – 451 759,96 лв.; ул. „28 януари“№36 – 422 810,59 лв.

През януари 2024 г. ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради – съобщават от МРРБ.

Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лева. Одобрените сгради за участие в този етап на процедурата сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие и тук са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г. Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като в случай на липса на достатъчен интерес и подадени проекти на по-малка стойност от предвидения бюджет се предвижда срокът да бъде удължен до края на месец февруари 2024 г. Жилищните блокове от Община Разград в резервния списък са 11, проектите са на стойност 7 425 092,15 лв., с прекратено производство е само един от проектите от Разград.

Целта на мерките, които ще се изпълнят в двата етапа на процедурата, е енергийните характеристики на многофамилните жилищни сгради да бъдат подобрени и те да достигнат клас на енергопотребление „В“. Цели се и намаляване на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове, 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.