До 30.06.2021 г. Община Разград ще доставя хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) по домовете на възрастни хора над 65 години, хора с увреждания, възрастни в риск, в т.ч. и поставени под карантина във връзка с COVID-19.

Услугите се предоставят по изпълняван от общината проект по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Проектът бе с продължителност от 10 месеца, но тя е променена на 16 месеца с Допълнително споразумение № 03 към Договор № BG05M9OP001-2.040-0109-C01.

Хората, които искат да ползват тези услуги, могат да направят заявка на следните телефони:

Община Разград

084 618 218 – всеки работен ден от 08:30 часа до 17:30 часа

Домашен социален патронаж гр. Разград

0895 561 982; 0895 561 978; 084 660 653 – всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа