Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция изплати близо 600 хил. лева авансови плащания на още 25 млади земеделски производители от Лудогорието, които подписаха договори по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Те подадоха инвестиционните си предложения по време на втория прием по подмярката, който се осъществи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Общата стойност на проектите, които се изпълняват на територията на Разградска област по този прием надхвърля 1 200 000 лева.

Младите земеделски производители ще оборудват своите стопанства с машини, съоръжения и специализирани транспортни средства, ще построят и модернизират сгради за селскостопански дейности, ще закупят животни и пчелни семейства, ще създадат масиви от трайни насаждения. В една част от одобрените бизнеспланове към проектите се предвиждат дейности за преход към биологично производство.

В рамките на първия прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, състоял се през 2015 година, в Разградска област бяха одобрени 30 проекта с обща стойност на субсидията около 1 500 000 лева.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.