Кметът на община Разград д-р Валентин Василев и „АСА България“ ЕООД сключиха днес договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград и населените места на община Разград”, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Срокът на договора е две години, считано от 25 октомври т.г., на която дата изтича срокът на действащия договор.

Прогнозната стойност на проведената обществена поръчка е до 3 500 000 лв.
Плащанията към изпълнителя ще се извършват на база количество извършена работа за изтекъл период от един месец по населени места, умножена по единичните цени за съответните видове дейности, които са посочени в ценовото предложение на изпълнителя.
В условията на договора е предвидено при възникване на нужда, за срока на договора, изпълнителят да достави допълнителни до 200 броя контейнери тип „Бобър“ от 1,1 куб.м. и до 40 броя улични кошчета към наличните в населените места съдове за отпадъци.

За изпълнение на услугите по договора е предвидена съвременна техника, която ще бъде с минимален европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент.

„АСА България“ ЕООД гр.София ще изгради за своя сметка GPS система за събиране и обработка на данни от сметосъбиращите автомобили, които пряко ще изпълняват дейностите по договора.

На Община Разград ще се осигури достъп до системата. Данните от нея за движение, скорост, посока, както и изминат маршрут се записват и архивират с възможност за възстановяване на пълната история на събитията. Данните ще се използват за осъществяване на контрол за качеството на извършваните услуги и за уточняване на количеството и обема на извършената работа.