Среща – дискусия бе организирана по съвместна инициатива на ОУ „Ив. С. Тургенев“ и СНЦ Център за съзидателно правосъдие (досегашният Център на неправителствените организации в Разград) като част от не урочните уроци по гражданско образование и превантивната работа с подрастващите срещу агресията, проблемно поведение и прояви, съобщиха от учебното заведение. На достъпен за учениците език и с разбираеми за тях примери гостите представиха основните аспекти по темата, която провокира интереса на децата, и отговаряха на въпросите им. В дискусията участваха съдия Нели Генчева от Районен съд – Разград, адвокат Ивелина Игнатова и Мила Златева – психолог.

Въпросите на които учениците получиха отговори бяха: Кога училищните игри прерастват в конфликти и насилие; Осъзнава ли се психическото и физическото насилие като проблем; Има ли другаде подобни прояви на поведение и мултиплицират ли се те и сред взаимоотношенията между подрастващите; Какво представлява домашното насилие; Скрити ли са реалните мащаби на този проблем, заради неосъзнатост, страх или срам на жертвите да споделят; Към кого могат да се обърнат потърпевшите; Каква реална помощ могат да получат те и от кого; Освен санкции, оказва ли се и помощ на извършителите на насилие да осъзнаят проблема, да преосмислят и поправят поведението си?

Гостите подариха на учениците десетия брой на „Вестник без име” на Центъра за съзидателно правосъдие, посветен на проблемите на домашното насилие и създаден с помощта на ученици. За класните си стаи шестокласниците и седмокласниците получиха като подарък и тематични плакати от Центъра.

Разград е първият град в България с изграден междуинституционален механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие и активна работа за превенция на проблема, не само чрез оказване на юридическа помощ и психологическа подкрепа на жертви на домашно насилие, а и като се организират консултативни срещи за преосмисляне и преодоляване на проблемното поведение на извършители.

В Консултативния център, управляван от Центъра за съзидателно правосъдие  в Разград, подкрепа на жертви и извършители на домашно насилие оказват юристи, психолози и социални консултанти.