Във връзка с провеждането на Първи национален конкурс „Иноватори в образованието”, „За учителите, които вдъхновяват“, днес, 11 декември, се проведе Областен кръг на конкурса.
Членове на Областната комисия, определена със Заповед на Началника на Регионално управление на образованието – Разград г-н Ангел Петков, са представители на Областна администрация – Разград, РУО – Разград, представители на общините Разград и Кубрат.
Конкурсът за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати, организиран за първи път от Министерството на образованието и науката, е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване. В него можеха да участват отделни учители, директори или цели екипи.
В изискуемия срок в РУО – Разград са постъпили предложените за участие документи от четири училища на територията на областта, както следва: ОУ „Васил Левски“ – гр. Разград, СУ „Христо Ботев“- гр. Кубрат, ОУ „Отец Паисий“ – с. Дянково, общ. Разград и Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“ – Разград.
Членовете на комисията оцени положителния опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично, целодневната организация на учебния ден, извънучебното време и работата с родителите и реши да номинира за участие в Националния кръг:
• ОУ „Васил Левски“ – град Разград, община Разград;
• СУ „Христо Ботев“- гр. Кубрат, община Кубрат.
Началникът на РУО – Разград ще изпрати по електронен път номинационните формуляри на всеки от одобрените за участие в националния кръг учители и учителски екипи в МОН до 8 януари 2020 г. Национална комисия, определена от министъра на образованието и науката, ще оцени и класира номинираните от областните комисии участници. Отличените иновации ще бъдат публикувани в „Годишник на иноваторите в образованието“, за да могат да ги прилагат и други учители. Победителите ще сформират Национален клуб на иноваторите, който ще провежда майсторски класове и форуми за обмяна на опит.