Във връзка с въвеждането от учебната 2023/24 г. на електронната система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Разград на 5 май, петък, стартира тестови период на системата. Той продължава до 12,00 ч. на 11 май, до когато родителите на първокласници ще могат пробно да направят регистрация и да създадат профил и електронно заявление, като електронната система ще генерира регистрационен номер. След като приключи пробният период създадените заявления ще бъдат анулирани автоматично. Линкът, на който може да се извърши тестовата регистрация, е този – https://schoolrz.uslugi.io/, той ще е активен от утре, 5 май.

Официално електронната система на същия линк ще бъде отворена на 15 май в 9:00 ч., когато започва регистрирането на заявления за първо класиране.
Указания за родителите са публикувани ТУК.

Всяко от предвидените три класирания ще се извършва в срокове, съгласно Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград, публикуван на публичния сайт за прием, както и на официалната интернет страница на Община Разград, секция „Образование и спорт“. Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия регистрационен номер в следващи класирания и не е необходимо да се създава ново заявление. Резултатът от всяко класиране ще бъде виден в профила на заявителя в електронната система. При отказ от записване на класирано дете, то губи мястото в училището, за което е класирано и може да участва в следващи класирания с нов регистрационен номер и ново заявление.

При затруднение на родителите с регистрацията в електронната система на разположение ще бъде служител от отдел „Образование и спорт“, който ще съдейства при регистрирането на заявленията в стая 602Б в административната сграда на Община Разград. Съдействие ще се оказва и в основните училища.

За деца, които не фигурират в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Разград, заявление може да бъде регистрирано само в административната сграда на Община Разград, стая 604Б.

Общият брой на подлежащите на прием деца е 383. Освен подлежащите за първи клас 7-годишни деца, електронният прием включва и тези, които ще постъпят в първи клас на 6-годишна възраст, както и тези, които са отложени с една година – 8-годишни деца.

Според Наредба №30 за електронния прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград, приета от Общински съвет-Разград на 25.10.2022 г., водещ критерий в класирането на база точкова система е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При кандидатстването децата ще бъдат разпределени в 4 групи. В първа група са деца с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, който не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението дава най-много точки на бъдещия първокласник и го класира в първа група. В първа група са и деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в желаното училище. Във втора група са деца с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на
училището повече от 1 година, но постоянният или настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. В трета група са децата с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният или настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. В четвърта група са децата с постоянен или настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Приемът в училищата ще се осъществява последователно по реда на четирите групи, като първо ще се приемат децата от първа група.

В случай, че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група могат да се възползват от допълнителни критерии, които им носят допълнителен брой точки:

1. дете с трайни увреждания над 50%;

2. дете с един или двама починали родители;

3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. дете от семейство с повече от две деца;

6. деца близнаци – две и повече живородени деца от многоплодна бременност, съгласно легалната дефиниция на §. 1., т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейните помощи за деца;

7. дете, настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – в семейство на роднини или близки, в приемни семейства или в социална услуга – резидентен тип;

8. дете/деца, отглеждани само от единия родител.

Според Графика на дейностите по приема Електронната система ще бъде отворена до 23,59 ч. на 28 май 2023 г. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 30 май, записването на учениците ще започне на следващия ден и ще продължи до 6 юни. Графикът предвижда и провеждане на втори и трето класиране.