Община Разград информира, че данъчната кампания по заплащане на Данък върху недвижимите имоти  и Такса за битови отпадъци започва от 03.02.2022 г. Припомняме, че останалите местни данъци и такси – Данък върху превозните средства, Патентен данък, Данък върху таксиметров превоз на пътници и Такса за притежаване на куче се заплащат от 04.01.2022 г.

Данъкът върху превозните средства, Данъкът върху недвижимите имоти и Таксата за битови отпадъци се заплащат на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври 2022 г. На предплатилите до 30 април 2022 г. за цялата година се прави отстъпка – 5 на сто.

Гражданите може да заплатят местните си данъци и такси по следните начини:

  1. В Център за административно обслужване (ЦАО) „Местни данъци и такси – Паричен салон“ в Община Разград – (в брой), находящ се в гр. Разград, ул. Бели Лом 37А, стая 08, партер от 8:30 до 17:30 часа без прекъсване;
  2. В Център за административно обслужване (ЦАО) „Местни данъци и такси – Паричен салон“ в Община Разград – (безкасово с ПОС-терминално устройство);
  3. По банков път – по следната банкова сметка на Община Разград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД –клон –Разград: IBAN: BG62 TEXI 9545 8405 9718 01, BIC:TEXIBGSF; 
  4. В брой срещу издаване на приходна квитанция – във всички кметствата на територията на общината;
  5. С пощенски запис в клоновете на „Български пощи“ ЕАД;
  6. В офиси или онлайн платформи на лицензиран Оператор, извършващ дейност като платежна институция или дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, инкасиращ местните данъци и такси на Община Разград – в офисите и на касите на „Изипей“ АД и чрез мобилното приложение iCard;
  7. Чрез дигиталните канали на лицензирани кредитни институции (банки), извършващи платежни услуги по приемане на плащания за местни данъци и такси към Община Разград – услугата за интернет банкиране e-Postbank и мобилното приложение за мобилно банкиране m-Postbank на „Юробанк България“ АД /Пощенска банка/ и услугата за електронно банкиране на ДСК Директ на „Банка ДСК“ АД;
  8. В пощенска станция на „Български пощи“ ЕАД.

Отдел „Местни данъци и такси“ в Община Разград ще подготви до всяко данъчно задължено лице годишните съобщения с размера на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2022 г., както и с всички по вид и размер просрочени задължения, ако има такива, и същите ще бъдат изпратени чрез „Български пощи“ ЕАД в срок до 01.03.2022 г.

С изключение на такса за битови отпадъци останалите местни данъци и такси са непроменени в сравнение с предходната година. Размерът на ТБО е определен с Решение № 394 от Протокол № 28/23.12.2021 г. на Общински съвет Разград, както следва:

8.1. За жилищните имоти, находящи се в  гр. Разград, на физическите и юридически лица – в размер на 5,00 на хиляда.

8.2.   За жилищните имоти, находящи се в  населените места на Община Разград, на  физическите и юридически лица – в размер от 8,57 до 25,00 на хиляда.

8.3. За нежилищните имоти на физическите и юридически лица – 6,5 на хиляда.