На заключителна пресконференция по проект “Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” ръководителят му Нели Добрева съобщи добрата новина – двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в Разград, считано от първи декември ще функционират като делегирани от държавата дейности.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” и е на обща стойност 528 150 лева. Той се реализира от началото на август 2014 г. и предстои да приключи в края на ноември.

Общата цел на проекта е реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез развитие на социалните услуги от резидентен тип в община Разград.

Целевите групи по него са деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции за деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи за деца; деца и младежи с увреждания, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа; деца с увреждания в общността; семейства на деца (вкл. на деца и младежи с увреждания); персонал, ангажиран в социалните услуги.
Двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания са открити през месец януари и са с капацитет по 12 места и четири места за настаняване на деца с увреждания от общността.

Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания бе открит през март с капацитет осем места. В момента по проекта социални услуги се предоставят на седем деца без увреждания и 22 деца и младежи с увреждания, изведени от специализирани институции и едно дете с увреждане от общността. Изведени са две деца с увреждания, като едното е върнато в биологичното си семейство, а другото е настанено в ЦНСТ в близост до семейството.

За предоставянето и поддържането на среда близка до семейната за децата и младежите се грижи екип от социални работници, възпитатели, медицински сестри и детегледачки.

Нели Добрева подчерта, че с реализацита на проекта е осигурена възможност децата и младежите, настанени в резидентните услуги да имат достъп до пакет от необходимите услуги, съобразно техните потребности, прилага се нов подход в грижата за тях.