От днес, 7 май, експертите на ТП на НОИ – Разград ще консултират бъдещи пенсионери при избора на по-благоприятен размер на пенсията – по новата или по старата методика. Това съобщи директорът на местното подразделение на институцията Веселин Николов.

За извършване на консултацията е необходимо лицата да представят
документ за самоличност, оригинален документ за брутно трудово възнаграждение
или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни
години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1
януари 1997 г., както и оригинални документи за осигурителен стаж.

Обновена е електронната услуга на НОИ „Изчисляване на
прогнозен размер на пенсията“. Комбинираният калкулатор ще може да бъде използван
от 7 май на сайта на НОИ. Чрез него ще може да се изчислява както прогнозен
индивидуален коефициент, така и прогнозен размер на пенсията едновременно и по
старата, и по новата методика.

От 7 май ще се попълва и новият образец на заявление за
отпускане на пенсия, който ще дава възможност на хората по коя методика да се
пенсионират. Електронната услуга изчислява предварителен, но не окончателен
размер на коефициента и на пенсията, защото е възможно в регистъра на
осигурените лица да има неточни или липсващи данни от началния му тестови
период. Когато хората дойдат с документите в ТП на НОИ, ще им се изчислят
точните размери.

За жителите на Област Разград консултации във връзка и с
изчисляването на прогнозен индивидуален коефициент ще се извършват в приемната
на ТП на НОИ – Разград, офис 106 всеки делничен ден в рамките на утвърденото
работно време. В дните за обслужване на граждани по пенсионно осигуряване в
приемните в градовете Кубрат и Исперих ще се предоставя допълнително и услугата
за изчисляване на прогнозен коефициент на бъдещата пенсия. За останалите общини
от Разградска област мобилни екипи ще консултират гражданите в сградата на
съответната община. През месец май консултациите извън ТП на НОИ – Разград са
както следва:

08.05.2019
г. и 20.05-2019 г.  – филиал гр. Кубрат;

10.05.2019
г. и 22.05.2019 г. –  в Община Лозница;

14.05.2019
г. и 23.05.2019 г.  – в Община Цар
Калоян;

16.05.2019
г. и 28.05.2019 г. – в Община  Самуил;

17.05.2019
г. и 29.05.2019 г.  – в Община  Завет;

21.05.2019
г. и 31.05.2019 г.  – филиал гр. Исперих;

Ръководството на ТП на НОИ – Разград напомня на гражданите, че
снабдяването им с ПИК им дава възможност за достъп до електронните услуги на
НОИ. С този достъп  ще могат и сами да
направят прогнозните си изчисления чрез електронния калкулатор на следния
адрес: www.nssi.bg.

От ТП на НОИ – Разград напомнят, че от 4 май 2019 г. влезе в
сила обнародваното в Държавен вестник, брой 35 от 30 април 2019 г. допълнение
на Кодекса за социално осигуряване (КСО). С него е създаден нов § 22ц в
преходните и заключителните разпоредби на КСО, като с първата му алинея се
урежда правото на избор на бъдещите пенсионери, а с втората – за лицата с
подадени заявления за отпускане на пенсия или с вече отпусната пенсия с начална
дата след 31.12.2018 г. Сроковете, в които тези две категории лица могат да
упражнят правото си на избор, са различни.

До 1 януари 2023 г. едновременно с подаване на заявление за
отпускане на пенсия, свързана с трудовата дейност, с начална дата след
31.12.2018 г. лицето има право да избере размера на пенсията му да бъде определена
с индивидуален коефициент, изчислен по реда на чл. 70, ал. 4-7 от КСО
(„стара методика“) или ал. 10, т. 1 и ал. 11 от КСО („нова
методика“).

В шестмесечен срок от влизането в сила на тази разпоредба
лицата, с подадени заявления за отпускане на пенсия или с вече отпусната пенсия
с начална дата след 31.12.2018 г., могат да упражнят еднократно правото си на
избор по ал. 1, като в тези случаи пенсия се отпуска в новия размер от същата
начална дата, ако това е по-благоприятно за съответното лице.

В изпълнение на тази разпоредба е направено изменение в образец
УП-1 „Заявление за отпускане на пенсия/и и добавка/и“. Когато с него
се иска отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата след 31.12.2018
г., лицата имат възможност да изберат как да бъде определен индивидуалният им
коефициент.