602 771 лв. с ДДС е стойността на първия подготвителен етап на проекта „Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежи и пречиствателна станция за отпадни води гр. Разград” съобщи инж. Недим Тахиров, директор на дирекция „ПОС” в община Разград и ръководител на проекта, по време на заключителната пресконференция на този първи етап. Срокът на изпълнение е до 30 септември 2015 г. Бенефициент е община Разград а асоцииран партньор „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД.

През този първи етап е извършено пълно обследване и установяване на текущото състояние на ВиК мрежата и пречиствателната станция за отпадни води в Разград. Изготвени са инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на водоснабдителната врежа и на ПСОВ, като е изготвена програма за управление на утайките от пречиствателната станция.

Общата дължина на водопроводната мрежа е 117 471 м., като дължината подлежаща на реконструкция е 103 954 м. Проектът предвижда не само реконструкция на изградена канализационна мрежа, но и изграждане на нова такава. В проектния капацитет на пречиствателната станция са предвидени за приемане и пречистване отпадните води от Разград, селата Стражец и Гецово, Гарова зона Разград и „Амилум”. Подготвена е и необходимата документация за възлагане на обществени поръчки.

Вторият етап на инвестиционният проект ще включва самото му реализиране. Срокът за изпълнение е 15 месеца, а максималната стойност 34 265 225, 05 лева.