Отчетени са превишения на нормите за сероводород в Разград през август

  • Извънредното измерване е в отговор на множеството сигнали получени от гражданите, резултатите от които ще бъдат предоставени на общината и Регионалната здравна инспекция.
  • До края на 2023 г. са планирани още две измервания, предстоят планирани и извънредни комплексни проверки в града.

Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория-Плевен към ИАОС отчете превишения на двете норми по показател сероводород при извънредните измервания в гр. Разград през периода 8-28 август.  МАС проведе непрекъснати измервания за серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици 10 микрона. Стойностите по тези показатели са в норма. Допълнително МАС е измервала и стойностите по показатели сероводород и амоняк. Средночасовата норма (СЧН) за сероводород е била превишена 36 пъти съгласно специализирана наредба за качество на атмосферния въздух в населените места. Нормата за този атмосферен замърсител е 0,005 милиграма на кубичен метър, като най-високите концентрации от  0.017 милиграма на кубичен метър са измерени на 17 август в 05:00 ч. и на 18 август в 03:00 ч.

Отчетени са и 5 превишения с най-висока стойност 0.005 милиграма на средноденонощната норма за сероводород (СДН) от 0.003 милиграма на кубичен метър, регистрирани през периода 17-22 август.

До края на годината в Разград ще бъдат осъществени още две измервания, тъй като градът е  включен в годишните графици на МАС на Регионалната лаборатория – Русе към ИАОС за контрол на качеството на атмосферния въздух. Това извънредно измерване е в резултат на поетия ангажимент на екоинспекцията пред гражданите на Разград и  местната власт във връзка с постъпили множество сигнали за неприятни миризми през юли и август. Предстоят постоянни и комплексни проверки в града.

Резултатите от измерванията ще бъдат предоставени на общината и Регионалната здравна инспекция.