Община Кубрат, в качеството си на бенефициент, сключи административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, съобщават от пресслужбата на Община Кубрат.  Това се случи днес в град Разград на среща с директора на Областна дирекция на ДФ „Земеледие“- Разград Айдън Велиев, кметът на Община Кубрат Алкин Неби и  председателя на УС на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ Халиме Добруджан. Кметът Неби и госпожа Добруджан положиха подписи и печати относно изпълнението на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“с № BG06RDNP001-19.030-0011. Стойността на одобрения проект е в размер на 21 340 лева  без ДДС, а сновните му цели и задачи са насочени изцяло за закупуване на оборудване за дома край кубратското село Тертер. Със средствата по проекта ще бъдат закупени шкафчета, трапезни маси и столове, кухненски плот и гръб, кухненски шкафове, холна гарнитура, легла и др. Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се  осъществява по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и е съфинансирана от Европейския фонд за развитие на селските райони. Договорът е сключен по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Срокът за изпълнението на проекта е до 30-ти юни 2023 година. В края на срещата присъстващите се поздравиха и си пожелаха взаимни успехи с уверението, че предстоят и други важни проекти за общините и региона. Кметът Неби коментира, че този проект е от изключително важно значение, тъй като е насочен изцяло за потребностите и нуждите на уязвими групи, към които спадат възрастните хора и от дома в с. Тертер, за които Община Кубрат полага грижи и усилия за подобряването на условията и среда им за живеене.