Във връзка с реализацията на схеми „Обучения и заетост“ и „Обучение и заетост на младите хора“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в Областна администрация Разград се проведе заседание на комисията по заетост към Областния съвет за развитие под председателството на зам. областния управител Виолета Тодорова.

По първа точка от дневния ред, г-жа Христина Кулишева – директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Разград, презентира двете схеми – „Обучения и заетост“ и „Обучение и заетост на младите хора“.

Целите на Схема „Обучения и заетост“ са интеграция на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост. Допустими целеви групи  са безработни лица на възраст над 29 г., като с приоритет ще бъдат подкрепени безработни лица от целевата група, които са : с основно или по-ниско образование; продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца; безработни на възраст над 54 години. По схемата ще се осигуряват средства за обучение и за наемане на лицата за период до 12 месеца.

Водещите цели по схема „Обучение и заетост на младите хора“ са интеграция на безработни младежи до 29 г. възраст вкл., регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. Допустими целеви групи – безработни младежи до 29 г. (включително), регистрирани в ДБТ, които не участват в никаква форма на заетост, образование и обучение, като с приоритет ще бъдат подкрепяни тези, които са: с основно или по-ниско образование; продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца; се регистрирали в ДБТ в следствие от активиране в рамките на операция “Активни”. По схемата ще се осигуряват средства за обучение и за наемане на лицата за период до 6 месеца. Максималният брой лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е 10 /десет/.

С оглед обективна равнопоставеност на работодателите при кандидатстването, Комисията по заетост извършва оценка и класиране на подадените заявки, на база критерии, посочени в утвърдена Методика за подбор и оценка на заявки от работодатели.

В съответствие с информацията представена от работодателя се извършва оценка на всяка една подадена заявка по отделни критерии, за всеки от които се поставят определен брой точки. За извършената оценка се попълва оценъчна карта по образец. След оценяване работодателите се класират по всяка една заявка за ползване на възможностите по проекти „Обучения и заетост“ и „Обучение и заетост на младите хора“ по низходящ ред, според получената обща оценка.

Членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград се запознаха с подадените заявки на работодатели от област Разград за участие в  схеми „Обучения и заетост” и „Обучение и заетост на младите хора“ и ги класира.

По схема „Обучения и заетост“ – подадени са 57 бр. заявки от работодатели за 217 работни места. Финансовият ресурс за Област Разград по тази схема е 839 169 лв. Класираните заявки са 40. В резервния списък на подадените заявки са включени 15 бр. заявки. Анулираните и недопуснати заявки  са 2 бр.

По схема „Обучение и заетост на младите хора“ са подадени 35 бр. заявки от работодатели за 117 работни места. Финансовият ресурс за Област Разград по схемата е 1 512 239 лв. Класирани са всички подадени заявки по тази схема.

Агенция по заетостта ще публикува на интернет страницата си Списък с одобрени/ неодобрени работодатели по схемите.

Одобрените работодатели ще бъдат поканени да сключат договор за осигуряване на заетост.