Административният ръководител на Окръжна прокуратура-Разград Тихомир Тодоров представи резултатите от дейността на ръководената от него структура през 2020 г. в провело се днес, 30.03.2021 г., онлайн  отчетно събрание. В заседанието участваха г-н Марио Стоянов – прокурор от ВКП, г-н Огнян Дамянов – член на ПК на ВСС, административният ръководител на Апелативна прокуратура – Варна Владимир Чавдаров, неговите заместници – Иван Тодоров и Илия Николов, всички прокурори от структурата, ръководството на ОСлО – Разград и директорът на ОД МВР – старши комисар Константин Костов.

Окръжна прокуратура-Разград отчете повишено внимание и предприети незабавни действия към делата за осъществено домашно насилие през изминалата 2020 г. В Районната прокуратура са наблюдавани 66 преписки, касаещи  подадени сигнали за осъществено домашно насилие, нарушаване на заповед за защита от домашно насилие и/или отправяне на закани за убийство. По всички жалби наблюдаващите прокурори незабавно, още същия или на следващия ден, са разпоредили извършване на проверки, които  са приключили във възможно най-кратки срокове. През отчетния период е наблюдавано едно досъдебно производство, като в съд е внесен обвинителен акт.

Тихомир Тодоров отчете ръст на наблюдаваните през 2020 г. в съдебния район преписки – общо 3296 (спрямо 2918 за 2019 г.), като 90,01% са новообразувани. Решените преписки през отчетния период са общо 3051 и съставляват 92,57%  от всички наблюдавани. За сравнение, в предходния период те са били общо 2751. Всички преписки са решени в срок до един месец.

През изминалата година в съставните прокуратури на Разградския съдебен район са наблюдавани общо 2035 досъдебни производства, като се отбелязва лек ръст в сравнение с 2019 г., когато са били 1948. В това число влизат бързи производства и досъдебни производства, образувани по общия ред.

С най-голям дял през 2020 г. са новообразуваните досъдебни производства за общоопасни престъпления. За поредна година с най-голям дял в категорията са престъпленията, свързани с управление на МПС след употреба на алкохол. Предвид световната пандемия от COVID-19 на второ място са престъпленията за нарушаване на противоепидемичните мерки, въведени в страната – 82 броя. Значим е и делът на извършените престъпления по транспорта.

По отношение на престъпленията против собствеността с най-голям дял са кражбите – 146 броя. За престъпления против личността са образувани 142 досъдебни производства, за престъпления против стопанството – 85, а за престъпленията против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции са образувани 41 досъдебни производства. 37 са за деяния против реда и общественото спокойствие.

Новообразувани през 2020 г. досъдебни производства за престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителната система са 11. Едно от тях е за изпиране на пари, а десет са за престъпления по укриване на данъци.

В съдилищата в Разградски съдебен район през миналата година са внесени общо 581 прокурорски акта срещу 654 лица. Общо внесените обвинителни актове са 374, внесените със сключване на споразумение дела са 125, а с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание са 82 дела.

През отчетната година решените от съда дела са 619. Съдилищата са постановили съдебни решения по 408 от внесените обвинителни актове. С постановяване на осъдителна присъда по тях са приключени 113 дела. Приключили със сключване на споразумение са 270 дела. С решение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание са решени 12 дела. По реда на съкратеното съдебно следствие са приключени 38.