През месец октомври Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 56 наказателни производства, съобщиха от институцията. Броят на обвинителните актове е 31 срещу 35 обвиняеми лица.
Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове престъпленията против личността са две, против правата на гражданите – едно, против собствеността – 11, против стопанството – 5, против финансовата, данъчната и осигурителната система – 2, против дейността на държавни органи и обществени организации – 1, за документни престъпления – 5 и за общоопасни престъпления – 6.
През отчетния период внесените предложения за споразумения са 13 броя срещу 14 лица.
Внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 12 срещу 12 лица.
През октомври дела и възложени проверки по преценка на прокурорите със значим обществен интерес – няма, уточняват още от институцията.