Конкурс за назначаване на съдебен служител на
длъжността „Връзки с обществеността” обяви Окръжният съд в Разград.

Основните функции на длъжността са: осъществява комуникационната политика на Окръжен съд – Разград; предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Окръжен съд – Разград, Районен съд – Разград, Районен съд – Исперих и Районен съд – Кубрат; разработва програми за популяризиране работата и издигане авторитета на съдебната система в обществото. Подпомага административния ръководител при информирането на обществеността и комуникацията със средствата за масово осведомяване. Отговаря за протокола в Окръжен съд Разград, активно участва в координацията, управлението и реализирането на проекти, в които участва съда. Следи и актуализира информацията на сайта на институцията.

Желаещите кандидати за участие в конкурса,
могат подробно да се запознаят с минималните и специфични изисквания за
длъжността, необходимите документи, които следва да бъдат представени и с
начина на провеждане на конкурса на интернет страницата на съда. Обявата е
публикувана във вестник „Екип 7” на 07.06.2019 година.