Със Заповед на Административния ръководител-председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев се актуализират мерките за достъп до сградата на Съдебната палата. Към момента институцията работи при спазване на всички противоепидемични мерки за безопасност, наложени от бързия темп на разпространение на коронавирусна инфекция на територията на цялата страна.

В сградата през централния вход/изход се допускат граждани с лични предпазни средства и след дезинфекция, които задължително спазват необходимата дистанция от 1,5 м. между тях. Остава в сила ограниченият кръг лица с позволен достъп до сградата на съда. Достъпът е разрешен за страните по делата и техните адвокати, куриери, вещи лица, свидетели и лица, които посещават сградата за административни услуги. Чакащите пред съдебните зали и служебни помещения следва да спазват дистанция помежду си. В открити съдебни заседания по дела с висок обществен интерес се допускат и журналисти, които следва предварително да попълнят заявка за достъп. Не се допускат лица с външно проявена симптоматика на заболяването COVID-19.

          С настоящата заповед се забранява граждани и адвокати да влизат в служебното помещение на длъжностните лица по призоваването. Връчването на призовки и съдебни книжа ще се осъществява в коридора пред Бюро „Призовки“ на 3 етаж, стая 308.

          В случай на заразен или контактен на болен с Ковид-19 съдия или служител се поставят под задължителна 10-дневна карантина. В тези случаи при насрочени в открито съдебно заседание дела, същите се отсрочват от докладчика или съдията по заместване. Съдебният деловодител своевременно уведомява страните за причината за непровеждане на заседанието. Отсъстващият поради задължителна изолация или карантина съдия се замества от друг член на състава: по старшинство по отношение на въззивните дела; по отношение на първоинстанционните – от съответния заместник-председател на отделението, който се произнася по молби/искания, постъпващи по делата, при които е установен процесуален срок за произнасяне, изтичащ преди датата на отпадане на причината за отсъствие.

          С оглед опазването на здравето на присъстващите в сградата на съда граждани и адвокати, както и на работещите магистрати и съдебни служители, всички работни помещения и общи части щателно се проветряват и дезинфекцират по няколко пъти на ден, а съдебните зали – след всяко съдебно заседание.

Пресслужба Окръжен съд Разград